Sto­ra stör­ning­ar när cy­kel­ba­na ska byg­gas

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Av­stäng­da kör­fält, kö­er och 20 mi­nu­ters läng­re res­tid i rus­nings­tid. Det blir svet­tigt för bil­pend­la­re när Tra­fik­ver­kets byg­ge av en ny gång- och cy­kel­väg mel­lan Tul­linge och Tum­ba. – Det kom­mer att va­ra jät­te­be­svär­ligt, sä­ger Mats Berg på Tra­fik­ver­ket. Jag vill va­ra tyd­lig med att man som bi­list får svet­tas rätt myc­ket.

Den 16 april tas förs­ta spad­ta­get för den nya gång- och cy­kel­vä­gen som ska gö­ra det lät­ta­re att ta sig till fots el­ler cy­kel mel­lan Tul­linge och Tum­ba.

– Vi bör­jar i Skytt­brink där nu­va­ran­de cy­kel­ba­na i Tum­ba slu­tar och byg­ger en bro över pen­del­tågs­spå­ret, pa­ral­lellt med den be­fint­li­ga bron, sen bred­dar vi gång­ba­nan he­la vägen upp till Tul­linge, sä­ger Mats Berg, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket, som be­skri­ver vägen som ”the missing link” som ska kny­ta ihop de två or­ter­na med varand­ra.

Ett år av bygg­ar­be­ten

De förs­ta vec­kor­na kom­mer ent­re­pre­nö­ren Skans­ka gö­ra för­be­re­dan­de ar­be­ten. De kom­mer inte stö­ra tra­fi­ken nämn­värt. Men i bör­jan av maj drar det igång: Ett år av bygg­ar­be­te längs vägen med pe­ri­od­vis av­stäng­da kör­fält.

I rus­nings­tid kom­mer tra­fi­ken att di­ri­ge­ras av flagg­vak­ter. Övrig tid kom­mer det att va­ra tra­fik­ljus vid väg­ar­be­tet.

– Det kom­mer att på­ver­ka tra­fi­ken väl­digt myc­ket. Det kom­mer att bli be­svär­ligt för al­la som kör på vägen, sä­ger Mats Berg.

Hur myc­ket läng­re res­tid ska man räk­na med som bil­pend­la­re på den här vägen?

– Jag vill va­ra tyd­lig med att man som bi­list får svet­tas rätt myc­ket. Det kom­mer att va­ra jät­te­be­svär­ligt. När vi stäng­er av ett kör­fält så för- läng­er vi kanske ti­den med 20 mi­nu­ter.

Hur länge kom­mer det att va­ra så här?

– Ent­re­pre­nö­ren har ett år på sig att fär­dig­stäl­la det. Man ska nog räk­na med att det kan ta upp till ett år. Går det for­ta­re än så är det en bonus.

Han rå­der de som kan att helt en­kelt ta and­ra res­vä­gar un­der bygg­ti­den.

– Man har någ­ra vec­kor på sig att öva på en ny res­väg. Det bäs­ta är om man har möj­lig­het att stäl­la bi­len och ta pen­del­tå­get istäl­let.

Vägen ska va­ra klar sista sep­tem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.