Det vill Bot­kyr­ka­bor­na gö­ra på bot­kyr­ka.se

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Chatt för snab­ba svar, fler e-tjäns­ter, enkla­re att hitta det man sö­ker och in­for­ma­tion på fler språk. Så vill Bot­kyr­ka­bor­na för­bätt­ra kom­mu­nens webb­plats.

– Med­bor­gar­na för­vän­tar sig mer av oss di­gi­talt, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions- och di­gi­ta­li­se­rings­chef Andre­as Dahl­gren. Där­för styr vi nu om ar­be­tet så att vi bätt­re kan mat­cha vå­ra in­vå­na­res be­hov. Med­bor­gar­na öns­kar ock­så skö­ta si­na ären­den di­gi­talt in­om om­rå­de­na vård och om­sorg, bo och byg­ga, sö­ka jobb, fri­tid, på­ver­kan och po­li­tik samt fö­re­ta­gan­de och och nä­rings­liv. Läs mer på bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.