Kerstin tar strid mot brin­nan­de sop­ber­get

”Folk kom­mer fram och grå­ter”

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

tar Kerstin Mac­ke, som sä­ger att många ock­så hört av sig för att frå­ga om de kan skri­va på i ef­ter­hand.

’’Stod och grät’’

Fö­re­ta­get Re­surs Re­cycling I kom­mu­nens in­spek­tio­ner ska hon skic­ka in till kom­mu­nens mil­jö­en­het och till po­li­ti­ker­na.

Hon ska ock­så läm­na in en be­gä­ran om att kom­mu­nen gör en ny pröv­ning av av­falls­han­te­ring­en i gro­pen. Att ha en öp­pen av­falls­verk­sam­het som tar emot byg­gav­fall hör inte hem­ma mitt bland bo­stads­be­byg­gel­se, me­nar hon. Inte hel­ler pre­cis in­till en grund­vat­ten­täkt.

I går var det som att stop­pa ner hu­vu­det i en sop­tun­na.

På vat­ten­täk­ten

FOTO: PRIVAT

Skriv till bot­kyr­ka@ di­rekt­press.se

falls­verk­sam­he­ten i Kassmy­rag­ro­pen.

dri­ver an­lägg­ning­en i Kassmy­ra. Här tar man emot byg­gav­fall. Pap­per, plast och trä sor­te­ras ut från and­ra ma­te­ri­al som be­tong, gips och ka­kel, och fli­sas se­dan in­nan det körs till vär­me­verk för för­brän­ning.

har ing­et brott mot mil­jö­la­gar kon­sta­te­rats. Dä­re­mot har av­falls­hö­gar va­rit för sto­ra och le­gat på vat­ten­täk­ten.

PROTESTERAR. Kerstin Mac­ke är trött på att av-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.