MOBILISERAR UT­AN­FÖR ICA:

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Efter att ry­kan­de sop­hö­gar från av­falls­an­lägg­ning­en lagt om­rå­det kring Kassmy­ra i rök och soplukt i en må­nad tog Bro­ängs­bon Kerstin Mackes tå­la­mod slut. Nu sam­lar hon in namn för att få bort Re­surs Re­cycling från Kassmy­rag­ro­pen.

Liksom många and­ra bo­en­de i när­om­rå­det kring Kassmy­rag­ro­pen har Kerstin Mac­ke sur­nat till re­jält på Re­surs Re­cyclings verk­sam­het. I lör­dags ställ­de hon sig med pla­kat och pro­test­lis­ta ut­an­för ICA Vårs­ta och sam­la­de in un­der­skrif­ter till sin nam­nin­sam­ling.

– Jag fick in 112 namn på två tim­mar, det är näs­tan en un­der­skrift i mi­nu­ten, be­rät- Det är nu fem vec­kor se­dan Kassmy­ra och när­lig­gan­de om­rå­den som Vårs­ta och Bro­äng­en bör­ja­de be­svä­ras av en stic­kan­de rök från av­falls­verk­sam­he­ten i Kassmy­rag­ro­pen. En­ligt brand­för­sva­ret är det ett trä­flisla­ger som bör­jat ko­la och ry­ka och fö­re­ta­get Re­surs Re­cycling har spo­lat vat­ten på av­falls­hö­gar­na dyg­net runt se­dan dess.

– Det kom fram folk som stod och grät för att de inte har kun­nit so­va på fle­ra vec­kor. Det tju­ter dag och natt när fö­re­ta­get kör si­na snö­ka­no­ner för att ky­la ner sitt äc­kel­päc­kel. Det är skan­dal, sä­ger Kerstin Mac­ke.

Hon liksom många bo­en­de ifrå­ga­sät­ter att det verk­li­gen ba­ra är trä som brin­ner.

– Det luk­tar inte trä, det luk­tar so­por. När vin­den lig­ger på hit­åt går det inte att gå ut för stan­ken. Igår var det som att stop­pa ner hu­vu­det i en sop­tun­na. På kväl­lar­na ser man un­der gat­lju­set att det lig­ger ett dis i luf­ten.

Un­der mån­dag kväl­len står hon vid ICA Sol­bo för att få in fler namn. Hon hop­pas ock­så få hjälp av nå­gon som kan star­ta en di­gi­tal pro­test­lis­ta. Un­der­skrif­ter­na Fö­re­ta­get Re­surs Re­cycling har ti­di­ga­re fått fö­re­läg­gan­de från kom­mu­nen om att av­falls­hö­gar­na va­rit stör­re än de haft till­stånd för och del­vis le­gat på vat­ten­täk­ten.

Det he­la är obe­grip­ligt, tyc­ker Kerstin Mac­ke.

– Kom­mu­nen kan inte fort­sät­ta blun­da för det här läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.