DEMOKRATIFEST.

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Pet­ter Beck­man

De­mo­kra­tin i Sve­ri­ge fyl­ler 100 år och Bot­kyr­ka kommun bju­der in till ett stort fi­ran­de som star­tar näs­ta lör­dag. Sam­ti­digt oro­ar sig många Bot­kyr­ka­bor för väx­an­de klyf­tor och mins­kad ge­men­skap. ”Vi mås­te lä­ra oss att sam­ar­be­ta mer”, sä­ger Da­ni­e­la Stoj­ko­vic, 20, från Tum­ba.

Är de­mo­kra­tin ho­tad? Efter 100 år med all­män röst­rätt i Sve­ri­ge ställs den frå­gan allt of­ta­re av be­kym­ra­de ex­per­ter i TV-pro­gram och de­battar­tik­lar.

– Jag är fram­förallt oro­lig för den so­ci­a­la sam­man­håll­ning­en. In­komst­glap­pet har vux­it mel­lan nor­ra Bot­kyr­ka och Tul­linge och Tum­ba. Och det är far­ligt för de­mo­kra­tin. Det ge­men­sam­ma in­tres­set ris­ke­rar att bli mind­re och mind­re, sä­ger Pe­ter Björk­man, folk­hög­skol­le­lä­ra­re i Nors­borg.

Lör­dag den 21 april drar Bot­kyr­ka kommun igång ett de­mo­kra­ti­fi­ran­de som ska på­gå he­la vec­kan. På sce­nen i Hall­un­da Fol­kets hus kom­mer SFI-ele­ver, pen­sio­nä­rer, ung­do­mar och lo­kal­po­li­ti­ker pra­ta om hur de­mo­kra­tin fun­ge­rar och vad som be­hö­ver bli bätt­re.

– Det är jät­te­vik­tigt att Bot­kyr­ka­bor­na själ­va får be­rät­ta om si­na er­fa­ren­he­ter. Vi vill ha ett verk­ligt med­bor­gar­per­spek­tiv, sä­ger Ah­mad Azi­zi, de­mo­kra­ti­ut­veck­la­re i kom­mu­nen.

Da­ni­e­la Stoj­ko­vic från Tum­ba, ti­di­ga­re ord­fö­ran­de för Bot­kyr­ka Ung­doms­full­mäk­ti­ge, har va­rit med och gjort pro­gram­met.

– Många unga vill va­ra med och på­ver­ka. Det finns mas­sor av ex­em- pel på hur man j ob­bar i nom id­rotts­för­e­ning­ar mot ra­sism och för tje­jers rätt att spe­la fot­boll. Man kan på­ver­ka ge­nom po­e­si el­ler ge­nom att va­ra med i en dans­grupp. De­mo­kra­ti är myc­ket mer än ba­ra trå­ki­ga mö­ten, sä­ger hon.

Vil­ka hot ser du mot de­mo­kra­tin?

– Fa­ran är om man blir för stängd i si­na åsik­ter och tror att man all­tid själv har rätt. Man mås­te

’’Mer ute­läm­na­de’’

Leif Mag­nus­son, chef för Mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja, ska hål­la ett fö­re­drag om de­mo­kra­tins ut­veck­ling ur ett Bot­kyrka­per­spek­tiv. Han oro­ar sig för den brist på fram­tids­tro som många upp­le­ver idag – vil­ket ock­så för­kla­rar SD:s fram­gång­ar.

– Män­ni­skor be­hö­ver kän­na ge­men­skap. Det är bris­ten på ge­men­skap som gör att man dam­mar av na­tio­na­lism och be­grepp som svens­ka vär­de­ring­ar, sä­ger Leif Mag­nus­son.

– Ti­di­ga­re har de po­li­tis­ka par­ti­er­na kun­nat ska­pa en be­rät­tel­se om hur sam­häl­let häng­er ihop och vil­ken plats du har i det. Idag är män­ni­skor mer ute­läm­na­de att själ­va för­sö­ka ploc­ka ihop be­rät­tel­sen. Och det är fram­förallt SD som fång­ar upp det be­ho­vet. Den li­be­ra­la be­rät­tel­sen om fria in­di­vi­der tycks va­ra för svag, sä­ger Leif Mag­nus­son.

I de­bat­ten lyf­ter många fram de åsikts­bubb­lor som ska­pas på so­ci­a­la me­di­er, där vi ba­ra lä­ser och de­lar åsik­ter vi re­dan hål­ler med om.

Si­du­ri Po­li, pris­be­lö­nad grun­da­re av Chang­ers Hub i Al­by, är kon­fe­ren­si­er för lör­da­gens de­mo­kra­ti­fi­ran­de.

– Kanske mås­te vi bli mer off­li­ne. Vi mås­te ut­ma­na vå­ra världs­bil­der ge­nom att träf­fa män­ni­skor som är oli­ka oss. Och det gör vi bäst i det rik­ti­ga li­vet, sä­ger Si­du­ri Po­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.