X1 bakom knark- och va­pen­fynd

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

En spring­er spa­ni­el vid namn X1 var det som led­de po­li­sen till det sto­ra va­pen- och nar­ko­tika­fyn­det i Skärholmen. I vec­kan häk­ta­des en 19-åring, miss­tänkt för syn­ner­li­gen grovt va­pen­brott.

Det sto­ra va­pen- och nar­ko­tika­fyn­det som po­li­sen gjor­de i sön­dags ha­de kanske ald­rig gjorts om det inte var för X1.

Det var näm­li­gen han som led­de po­li­ser­na till bi­len, som var full av mi­li­tä­ra va­pen, am­mu­ni­tion, can­na­bis och spräng­me­del.

Men vem är X1?

– Han är en spring­er spa­ni­el, en nar­ko­ti­ka- och va­pen­hund på min sek­tion. Han är väl­digt väl­digt glad, ex­tremt so­ci­al och ro­lig. Inte alls ste­re­o­ty­pen för en po­lishund, sä­ger po­lis­kom­mis­sa­rie Ola Ös­ter­ling, chef för sek­tio­nen där X1 job­bar.

I bi­len hit­ta­des bland an­nat au­to­mat­va­pen äm­na­de för att an­vän­das i krig.

– Vi hit­ta­de dess­utom spräng­me­del, jakt­va­pen, pi­sto­ler, am­mu­ni­tion och ki­lo­vis med nar­ko­ti­ka av oli­ka sor­ter, sä­ger ut­red­nings­le­da­re Jonas Lind­berg, på grova brottsek­tio­nen hos Po­li­sen i Stockholm i ett press­med­de­lan­de.

Det var i sön­dags som en grupp ci­vi­la po­li­ser gjor­de ett ru­tin­mäs­sigt nar­ko­ti­kasök i ett par­ke­rings­ga­rage i an­slut­ning till ett bo­stads­hus i Skärholmen.

– De ha­de tid över och kon­tak­ta­de hund­fö­ra­re med nar­ko­ti­ka­hund för att pat­rul­le­ra av det här ga­ra­get. Hun­den mar­ke­ra­de mot en bil var­på vi gjor­de en hus­rann­sa­kan, sä­ger Jonas Lind­berg till Skär­hol­menDi­rekt.

19-åring sit­ter häk­tad

En­ligt upp­gif­ter till Skär­hol­menDi­rekt rör det sig om sto­ra mäng­der can­na­bis och ko­ka­in, ut­ö­ver sto­ra mäng­der mi­li­tä­ra va­pen.

En 19-årig man, bo­en­de i söd­ra Stockholm, greps i sam­band med till­sla­get. I tors­dags häk­ta­des han, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för syn­ner­li­gen grovt va­pen­brott och grovt nar­ko­ti­kabrott.

– För­un­der­sök­ning­en är pre­cis på­bör­jad men myc­ket pe­kar mot ett visst kri­mi­nellt nät­verk. Mer kan jag inte be­rät­ta i nu­lä­get men det är po­si­tivt att vi fått bort så här myc­ket va­pen och nar­ko­ti­ka från ga­tan i ett svep, sä­ger Jonas Lind­berg.

Han är väl­digt väl­digt glad, ex­tremt so­ci­al och ro­lig. Inte alls ste­re­o­ty­pen för en po­lishund.

Vill knäc­ka nät­ver­ket

Man­nen är ti­di­ga­re i nte dömd, men han är känd sen ti­di­ga­re av po­li­sen, som job­bar för att spränga det kri­mi­nel­la nät­ver­ket som är ak­tivt i Skärholmen.

– Det är ett slag som kostat dem en hel del peng­ar och ar­be­te, sä­ger Jonas Lind­berg.

På sek­tio­nen där X1 och hans hund­fö­ra­re job­bar är X1 li­te av en stjär­na.

– I år har han gjort många fi­na in­gri­pan­den, som har lett till väl­digt många be­slag av fram­förallt nar­ko­ti­ka, me­nar Ola Ös­ter­ling.

Efter suc­cé­till­sla­get har X1 nu åkt på se­mes­ter.

– Vå­ra hun­dar tjänst­gör ba­ra med sin fö­ra­re, så när fö­ra­ren är på se­mes­ter är han det ock­så.

FOTO: MICHAEL HOFFMAN OCH PO­LI­SEN

SKARP. Nar­ko­ti­ka­hun­den X1 var den som led­de po­li­sen till det sto­ra va­pen- och nar­ko­tika­fyn­det i Skärholmen i sön­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.