För att stan­na

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN -

ti­ga för den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den, trä­den som de fäl­ler blir mat åt in­sek­ter, som i sin tur blir mat för vå­ra fåg­lar. Visst gör de ett av­tryck, men vi för­sö­ker hitta en ba­lans för att na­tur­re­ser­va­tet ska va­ra bra för bå­de män­ni­skor och na­tur.

Sta­den har ti­di­ga­re fått skju­ta bäv­rar när de har va­rit för ak­ti­va i in­nersta­den. Le­ver Sätrasko­gens bäv­rar sä­kert?

– Sta­den som hel­het vill ha bäv­rar och här i Skärholmen har vi inte någ­ra par­ker mot vatt­net. Den störs­ta de­len är na­tur­re­ser­vat, så det är myc­ket tryg­ga­re för bä­vern här än in­ne i stan. Blir det myc­ket pro- blem med dem mås­te vi kanske han­te­ra det, men i det lä­get är vi ab­so­lut inte nu, vi är väl­digt gla­da för dem, sä­ger Lo­ve Ör­san.

Kopp­lings­tvång

Får Sätraskog ens bäv­rar ung­ar kom­mer de fö­das i bör­jan av ju­ni. De kom­mer växa upp till­sam­mans med al­la rå­djurskid, rä­vung­ar, harung­ar, nykläck­ta kattugg­lor och duv­hö­kar och en och an­nan älg­kalv som föds un­der vå­rens ba­by­boom.

– Då är det ex­tra vik­tigt att kom­ma ihåg att det rå­der kopp­lings­tvång för hun­dar i re­ser­va­tet, på­min­ner Lo­ve Ör­san.

FOTO: MOSTPHOTOS

NYBYGGARE. Många Skär­holms­bor har vitt­nat om fäll­da träd i re­ser­va­tet un­der vår­vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.