Det här viss­te du inte om bäv­rar

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN -

Bä­vern är Sve­ri­ges störs­ta gna­ga­re och kan bli 70-100 cen­ti­me­ter långa, plus svan­sen på 30-40 cen­ti­me­ter. De väger 18-22 ki­lo.

Bä­verns sto­ra fram­tän­der slu­tar ald­rig växa – där­för mås­te de gna­ga på träd för att sli­pa ned dem.

Bäv­rar får en till fy­ra ung­ar var­je sä­song, som bor kvar i bo­et i två år. Bå­de bä­ver­för­äld­rar och fjol­å­rets ung­ar hjäl­per de ny­föd­da bä­ve­rung­ar­na att lä­ra sig sim­ma, le­ta fö­da, gna­ga ned träd och and­ra nyt­ti­ga kun­ska­per en bä­ver kan be­hö­va.

Bä­vern har då­lig syn och an­tas va­ra när­synt, men bra hör­sel. De kan upp­fat­ta vib­ra­tio­ner un­der vatt­net och kom­mu­ni­ce­rar med ljud sinse­mel­lan. Även de­ras lukt­sin­ne är väl­ut­veck­lat och de kan luk­ta till sig as­par på fle­ra hund­ra me­ters håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.