Gur­leen blev at­tac­ke­rad för ’’fel’’ kläd­sel

MO­RAL­PO­LIS? Främ­ling kom­men­te­ra­de hen­nes kläd­sel, höll fast och spot­ta­de på hen­ne

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Det var un­der sin lunch­rast i Lil­je­hol­men för en vec­ka se­dan som hon blev fy­siskt at­tac­ke­rad för förs­ta gång­en. Det bör­ja­de med att en okänd man kom­men­te­ra­de hen­nes kläd­sel.

– Han var väl­digt hot­full och ag­gres­siv, kanske på­ver­kad. Först ig­no­re­ra­de jag hans kom­men­ta­rer, men till slut stod jag in­te ut och frå­ga­de ho­nom vad pro­ble­met var. Då ex­plo­de­ra­de han. Han höll tag i mig, spot­ta­de mig i an­sik­tet, kal­la­de mig ho­ra och sa att jag skul­le hål­la käf­ten och mas­sa and­ra sa­ker, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag var i chock, kun­de in­te gö­ra nå­got. Det var mas­sa män­ni­skor om­kring oss, men ty­värr re­a­ge­ra­de ing­en. Ef­teråt ha­de jag pa­ni­kång­est, jag vå­ga­de in­te gå ut på fle­ra da­gar och kan fort­fa­ran­de kän­na av det.

Var­för tror du att han val­de ut just dig?

– Jag tror att det är för att jag är ung och ser ut­ländsk ut, då blir det mer okej antar jag. Det har med makt att gö­ra, han var ut­ländsk och jag tror in­te han skul­le gö­ra sam­ma sak mot en blond svensk per­son.

Ef­teråt har Gur­leen Kaur Sa­ho­ta po­li­san­mält hän­del­sen.

Även om det var förs­ta gång­en hon blev fy­siskt at­tac­ke­rad får hon lik­nan­de kom­men­ta­rer.

– I till ex­em­pel Skär­hol­men är det of­ta män som stir­rar ef­tersom jag klär mig som jag vill. Jag får blic­kar och kom­men­ta­rer, att bli kal­lad ho­ra är van­ligt. Jag ha­de flyt­tat ifrån Skär­hol­men ett tag. Nu har jag flyt­tat till­ba­ka, men det bör­jar bli job­bigt och otryggt, så jag för­sö­ker kom­ma här­i­från igen, sä­ger hon.

Hon tror att just kläd­val kan stic­ka mer i ögo­nen hos vis­sa i för­or­ter­na.

– Of­tast hos äld­re män och kvin­nor. De är så va­na vid si­na se­der och kul­tu­rer att kvin­nor mås­te täc­ka krop­pen för att bi­be­hål­la fa­mil­jens he­der att de får en chock när nå­gon klär sig an­norlun­da. Och vis­sa sex­u­a­li­se­rar all­tid tje­jer som har mind­re klä­der på sig.

Även på nä­tet kan per­so­ner tyc­ka till om hur hon ska klä sig och upp­trä­da. För någ­ra da­gar se­dan kal­la­des hon ho­ra och slam­pa på Fa­ce­book av en man som tyck­te att hon in­te var en rätt­ro­en­de sikh.

Hur or­kar du med det?

– Det är su­per­job­bigt, man för­sö­ker in­ta­la sig att det är en del av var­da­gen. Men det ska det ju in­te va­ra. Jag bor i Sve­ri­ge, jag bor­de kun­na klä mig pre­cis hur jag vill ut­an att bli kal­lad ho­ra.

I vec­kan gick Mo­de­ra­ter­na ut med att de vill kart­läg­ga och lag­stif­ta mot för­or­tens mo­ral­po­li­ser. Gur­leen Kaur Sa­ho­ta, som bland an­nat är ak­tiv i för­e­ning­en Var­ken ho­ra el­ler ku­vad, är skep­tisk.

– Jag tror in­te man kan gö­ra det till ba­ra ett för­orts­pro­blem, det ska­par ba­ra mer hat och seg­re­ga­tion. Jag tror att det är vik­ti­ga­re att män­ni­skor in­te­gre­ras och det mås­te vi al­la till­sam­mans ta an­svar för. Det kom­mer lö­na sig se­na­re, sä­ger hon.

Hon tyc­ker bland an­nat att re­li­giö­sa frisko­lor ska för­bju­das och att en ob­li­ga­to­risk för­äld­ra­ut­bild­ning ska in­fö­ras.

Vad har du för råd att ge till unga tje­jer som le­ver i lik­nan­de struk­tu­rer?

– Stå på er. Var in­te räd­da för mäns blic­kar och kom­men­ta­rer. Klä dig hur du vill, det är din kropp och det är ing­en an­nan som äger den. Och kal­lar nå­gon dig för ho­ra – so what?

För en vec­ka se­dan blev Skär­holms­bon Gur­leen Kaur Sa­ho­ta at­tac­ke­rad och kal­lad för ho­ra på grund av sin kläd­sel. Kom­men­ta­rer och blic­kar får hon dag­li­gen. Hen­nes råd: ”Klä dig hur du vill, det är din kropp och det är ing­en an­nan som äger den”. I till ex­em­pel Skär­hol­men är det of­ta män som stir­rar ef­tersom jag klär mig som jag vill.

FO­TO: ANTON MARIN

VAR­DAG. Krän­kan­de kom­men­ta­rer, på web­ben och ga­tan, har bli­vit var­dag för Skär­holms­bon Gur­leen Kaur Sa­ho­ta.

Ex­em­pel på med­de­lan­den Gur­leen får i so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.