Jag sak­nar in­te den gam­la Adam

22-åri­ga Nors­borgs­rap­pa­ren Adam Ka­ny­a­ma har läm­nat en svår tid bakom sig.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Text: Dils­han Fer­nan­do

Om jag ska va­ra är­lig så har jag an­vänt myc­ket dro­ger. Jag har slu­tat med det, men det var den pe­ri­o­den i mitt liv som led­de till en dark låt som ’Mol­ly’. Om fem år är det vik­ti­gas­te att jag har lugn och ro. Att oav­sett vad jag hål­ler på med så är jag för­hopp­nings­vis lyck­lig.

Tis­dag strax ef­ter lunch­tid. Vi står på sti­gen som se­pa­re­rar rad­hu­sen från hög­hu­sen i cen­tra­la Nors­borg. De klas­sis­ka hög­hus-fa­sa­der­na kun­de man skym­ta i mu­sik­vi­de­on till ’’På rik­tigt” från Nors­borg-so­nen Adam Ka­ny­a­ma.

För­or­ten l i gger fort­fa­ran­de varmt om hjär­tat och barn­doms­hem­met har han in­te över­gi­vit.

– De bor­de gö­ra nå­got här. Kanske en bas­ket­plan, sä­ger Adam och tit­tar ut över en tom as­falts­plan mel­lan Hund­hamra­vä­gen och Iduns väg.

Någ­ra skol­barn går för­bi. En av dem kän­ner igen Adam. Bar­net ro­par till si­na vän­ner och det blir ge­nast en mind­re sam­ling där al­la vill häl­sa på den lo­ka­la kän­di­sen. Vis­sa av bar­nen mås­te fort­fa­ran­de ha lekt i sand­lå­dan när Adam slog ige­nom, för trots sin ringa ål­der på 22 har han rap­pat i näs­tan åt­ta år nu.

Har man va­rit med i rap-ga­met så länge kan man få lä­sa me­ning­ar om sig själv som “jag sak­nar den gam­la Adam”. En me­ning som gick att lä­sa i en re­cen­sion av hans se­nas­te plat­ta från i hös­tas.

– När jag var 16 ha­de jag väl­digt po­li­tis­ka tex­ter. Med åren har jag kanske bli­vit mer ig­no­rant i mitt skri­van­de och har släppt po­li­ti­ken. Men tek­niskt sett tyc­ker jag själv att jag bli­vit skar­pa­re. Jag kän­ner ar­tis­ten Adam bätt­re idag än vad jag gjor­de då.

En mör­ka­re pe­ri­od

Även om de po­li­tis­ka tex­ter­na har för­svun­nit så har det in­te ba­ra kom­mit lätt­sam­ma lå­tar från Adam. I sing­eln “Mol­ly” som släpp­tes när Adam var 20 öpp­nar han upp om en mör­ka­re pe­ri­od. “Mol­ly” är ett slangut­tryck för dro­gen ecsta­sy.

– Om jag ska va­ra är­lig så har jag an­vänt myc­ket dro­ger. Jag har slu­tat med det, men det var den pe­ri­o­den i mitt liv som led­de till en dark låt som “Mol­ly”.

Adam be­rät­tar att han all­tid haft svårt att spe­la upp sin mu­sik för vän­ner och fa­milj, att han in­te är helt be­kväm med det. Än­nu svå­ra­re har det va­rit när hans mu­sik be­hand­lat äm­nen som dro­ger.

– Men den här lå­ten som kom­mer nu be­hö­ver jag in­te göm­ma för nå­gon. Jag kan spe­la upp den för min mam­ma ut­an att stres­sa.

Det är trots allt in­te ba­ra Adams mu- sik som har för­änd­rats. Mu­sik­bran­schen i sig har även den evol­ve­rat. För­u­tom att hip­ho­pens sound har mo­der­ni­se­rats har även spel­reg­ler­na änd­rats för unga rap­pa­re som vill slå ige­nom. Idag kan en okänd ar­tist lad­da upp sin mu­sik­vi­deo på Youtu­be, få klip­pet sedd av mil­jo­ner män­ni­skor och på så sätt lyc­kas bli bo­kat till spel­ning­ar. Helt ut­an hjälp från de sto­ra skiv­bo­la­gen. En för­änd­ring som Adam ser som po­si­tiv.

– När jag för­sök­te slå ige­nom som 15-åring var det in­te li­ka lätt att gö­ra det via Youtu­be. Det är så klart en bra grej att ar­tis­ter idag in­te be­hö­ver va­ra li­ka be­ro­en­de av skiv­bo­la­gen.

Ber om en shou­tout

Vi sit­ter på en bänk in­till den öde­lag­da as­falts­pla­nen. Kid­sen har bör­jat rö­ra sig hem igen. En vän­der sig om och ber Adam om en shou­tout på Instagram. Han sva­rar ge­nom att le och vin­ka som ett tec­ken på att han hört kra­vet.

Bar­nen le­der oss in på att re­flek­te­ra över fram­ti­den. Är da­gens Adam Ka­ny­a­ma där han trod­de att han skul­le va­ra för åt­ta år se­dan? Frå­gar du Adam själv så har han ald­rig lagt ner myc­ket tid på att tän­ka på hur hans kar­riär kom­mer att se ut om fem el­ler tio år. Det tan­ke­sät­tet är in­takt än idag.

– Om fem år är det vik­ti­gas­te att jag har lugn och ro. Att oav­sett vad jag hål­ler på med så är jag för­hopp­nings­vis lyck­lig.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

LO­KAL KÄN­DIS. Någ­ra små­kids som går för­bi kän­ner igen Adam och vill snac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.