Bor du gran­ne med en sos­se?

KARTSÖK. Hit­ta S-kan­di­da­ter­na. M: ’’Smart grepp’’

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Pet­ter Beck­man

Är din gran­ne so­ci­al­de­mo­krat? S i Bot­kyr­ka är först med att läg­ga upp al­la si­na kan­di­da­ter på en klick­bar kar­ta. – Ett smart ini­ti­a­tiv, men för oss är po­li­ti­kens in­ne­håll vik­ti­ga­re än var man bor, kom­men­te­rar Wil­ly Vi­i­ta­la (M).

Skriv in ”Trä­des­vä­gen, Nors­borg” på hem­si­dan så får du upp bil­der på fy­ra per­so­ner som bor i när­he­ten, al­li­hop Skan­di­da­ter till kom­mun­va­let i Bot­kyr­ka i höst. Klic­kar du får du ve­ta vil­ka de är och frå­gor de vill dri­va.

Webb­si­dan ”Rös­ta på din gran­ne” släpp­tes av S i Bot­kyr­ka i vec­kan. Än så länge är finns ett 40-tal bil­der. Yt­ter­li­ga­re ett 30-tal kan­di­da­ter ska lad­das upp.

– Det här är förs­ta gång­en jag stäl­ler upp i va­let så det känns ex­tra kul. Det är ro­ligt att folk i om­rå­det kän­ner igen mig, sä­ger Ley­la Öztürk som bor mitte­mot Hall­un­da Fol­kets hus.

– Det kan gö­ra po­li­ti­ken li­te till­gäng­li­ga­re. Folk ser att man in­te be­hö­ver gå till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Eb­ba Öst­lin om man har en frå­ga, tilläg­ger hon.

Ing­en av­läg­sen elit

Si­dan pro­gram­me­ra­des av Johan Alk­stål, bo­satt i Tu­na, som själv stäl­ler upp som kan­di­dat för förs­ta gång­en.

– Det finns en bild av att po­li­ti­ker är en av­läg­sen elit. Vi vill vi­sa att vi är pre­cis som al­la and­ra. En po­li­ti­ker kan va­ra din gran­ne, sä­ger han.

Johan Alk­stål gick med i S för drygt två år se­dan.

– Ef­ter va­let 2014, som blev en ka­ta­strof för al­la ut­om SD, kän­de jag att jag mås­te gö­ra nå­got. Jag gick ige­nom al­la ide­o­lo­gi­er och kom fram till att jag skul­le gå med i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, be­rät­tar han.

Ley­la Öztürk job­ba­de ak- tivt för S re­dan i för­ra val­rö­rel­sen.

– Jag re­a­ge­ra­de på de öka­de klyf­tor­na i sam­häl­let. Ti­di­ga­re har jag lå­tit and­ra fö­ra min ta­lan. Men sen be­stäm­de jag mig för att gö­ra det själv. Det be­hövs fler unga kvin­nor som syns och hörs, sä­ger hon.

S är det par­ti i Bot­kyr­ka som har jäm­nast för­del­ning av kan­di­da­ter mel­lan de nor­ra och söd­ra kom­mun­de­lar­na.

Wil­ly Vi­i­ta­la är po­li­tisk sek­re­te­ra­re för Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka. ”Smart grepp”, kom­men­te­rar han spon­tant So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas nya kam­panj­si­da.

– Det är ett kul ini­ti­a­tiv. Men vi kan kon­sta­te­ra att de in­te har en en­da kan­di­dat i Vårs­ta el­ler Grö­dinge, i al­la fall in­te vad man kan se på den här kar­tan. De har si­na blin­da fläc­kar och vi har vå­ra, sä­ger han.

Mo­de­ra­ter­na har själ­va ba­ra tre av 28 kan­di­da­ter på sin lis­ta från de nor­ra kom­mun­de­lar­na.

– Det är i de söd­ra kom­mun­de­lar­na vi har de all­ra fles­ta av vå­ra väl­ja­re. När Edip Noyan ute­slöts 2014 tap­pa­de vi en stor del av vå­ra med­lem­mar i Nors­borgs­om­rå­det, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la.

Men kan­di­da­ter­nas bo­stads­a­dress är in­te sär­skilt avgörande, tyc­ker han.

– Ba­ra för att nå­gon bor gran­ne med mig är det in­te sä­kert att vi tyc­ker li­ka. Fo­kus för oss lig­ger på po­li­ti­kens in­ne­håll, sä­ger Wil­ly Vi­i­ta­la.

Folk ser att man in­te be­hö­ver gå till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Eb­ba Öst­lin om man har en frå­ga, men kan frå­ga sin egen gran­ne.

FO­TO: PET­TER BECK­MAN OCH ROSTAPADINGRANNE.SE

NÄ­RA DIG. ”Mi­na gran­nar vet att jag job­bar för S, men det ska bli ro­ligt om fler kän­ner igen mig. Då kanske de kom­mer fram och stäl­ler frå­gor”, sä­ger Ley­la Öztürk, kan­di­dat till hös­tens kom­mun­val. Johan Alk­stål har pro­gram­me­rat si­dan och är själv S-kan­di­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.