Upp­ma­ning­en: Spa­ra på vatt­net

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Det är en ovan­ligt varm vår i Stock­holm. Det in­ne­bär att vi stock­hol­ma­re an­vän­der ex­tra myc­ket vat­ten just nu. Ef­tersom vär­me­böl­jan kom­mit in­nan se­mester­ti­der är ock­så de fles­ta hem­ma, vil­ket gör att Stock­holms vat­ten­verk får job­ba ex­tra hårt – och är snart up­pe på maxka­pa­ci­tet. Där­för ber nu Stock­holm vat­ten och av­fall al­la stock­hol­ma­re att an­vän­da vatt­net smart. Till ex­em­pel ge­nom att und­vi­ka att tvät­ta bi­len och vatt­na gräs­mat­tan, att ta en dusch istäl­let för bad och stäl­la en kan­na med vat­ten i ky­len så man in­te be­hö­ver spo­la länge för att få kallt dricks­vat­ten.

Mer råd finns på stock­holm­vat­tenochav­fall.se – tips som ock­så kan va­ra bra att kom­ma ihåg även när det in­te är vär­me­böl­ja.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

MIND­RE PRETTO. All­män­da­len vill va­ra mind­re pre­ten­tiöst än Al­me­da­len på Got­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.