Glöm dy­ra re­sor – även­ty­ret finns ju här

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA -

Gå ut på luffen längs Bot­kyr­kas vägar. Va­ra ute dyg­net runt, so­va i vind­skydd och ko­jor och in­te sät­ta en fot på redaktionen på he­la vec­kan. Och än­då gö­ra bra, vik­tig jour­na­li­stik som fyl­ler tre tid­ning­ar (för vi som gör Bot­kyr­kaDi­rekt gör ock­så Hud­ding­eDi­rekt och Skär­hol­menDi­rekt var­je vec­ka). Går det? Kan vi? Den här vec­kan gjor­de vi det. Vi star­ta­de i mån­dags från vår re­dak­tion i Skär­hol­men. Där­i­från vand­ra­de vi ge­nom Kung­ens kur­va och Göm­mar­sko­gen, tog oss till Grö­dinge, vand­ra­de ge­nom Nors­borg, åk­te buss till Sa­lem, fick båt­skjuts till mä­larön Kungs­hatt och lif­ta­de till na­tur­re­ser­va­tet Pa­ra­di­set.

Längs vägen möt­te vi många Bot­kyr­ka­bor. Ni bjöd in oss till era hem, be­rät­ta­de era histo­ri­er, bjöd på kaf­fe och fyll­de på vå­ra vat­ten­flas­kor.

Re­sul­ta­tet? Det hål­ler du i han­den. En hel tid­ning gjord längs vägar­na på söd­ra si­dan av Stock­holm.

Vi har haft ro­ligt längs vägen. Men det här hand­lar in­te ba­ra om oss. Vi vill att ni ska ha li­ka kul! Så läs tid­ning­en, se bakom ku­lis­ser­na-bil­der­na på vå­ra in­stagram­kon­ton (sök på Bot­kyr­kadi­rekt) och låt dig in­spi­re­ras. Även­ty­ret finns runt hör­net!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.