Ny e-tjänst för­enklar för fö­re­ta­ga­re

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Ti­di­ga­re i år lan­se­ra­de Bot­kyr­ka kom­mun en ny e-tjänst som gör det enkla­re för fö­re­ta­ga­re som vill gö­ra en livs­me­delsan­mä­lan. Nu är det även möj­ligt för fö­re­ta­ga­re som vill säl­ja folk­öl och to­bak att gö­ra en an­mä­lan på sam­ma enk­la sätt. E-tjäns­ter­na har ta­gits fram in­om ra­men för det na­tio­nel­la pro­gram­met "Ser­ve­rat", i sam­ar­be­te med Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, kom­mu­ner, Till­växt­ver­ket och Bo­lags­ver­ket. Läs mer på bot­kyr­ka.se/fo­re­tag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.