Miljarder sak­nas till Tvär­för­bin­del­sen

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Trots flitigt lob­ban­de av Sö­der­törnskom­mu­ner­na, där­ibland Hud­dinge och Bot­kyr­ka, får Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn – en ny mo­tor­väg mel­lan Vår­by och Ha­ninge – mind­re peng­ar än i det ur­sprung­li­ga för­sla­get. Mo­tor­vägs­byg­get pla­ne­ras kos­ta 10,3 miljarder och får i den nya pla­nen knappt 4,6 miljarder.

Det sak­nas allt­så nä­ra 5,8 miljarder till pro­jek­tet. – Det ska­par en osä­ker­het kring re­gi­o­nens kanske all­ra vik­ti­gas­te in­fra­struk­tur­pro­jekt. Den luc­ka som finns i fi­nan­sie­ring­en mås­te täp­pas till. Ett Sö­der­törn och Hud­dinge som utvecklas som vi vill ut­an Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn är en omöj­lig ek­va­tion. Tu­sen­tals jobb och bo­stä­der står på spel, sä­ger Daniel Dron­jak (M) som är kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Hud­dinge.

FÖR DYR. Tvär­för­bin­del­ses står ut­an 5,8 miljarder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.