Ny e-tjänst för an­sö­kan om per­son­ligt om­bud

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Nu kan du som käm­par med lång­va­rig psy­kisk ohäl­sa sö­ka stöd av per­son­ligt om­bud med hjälp av en ny e-tjänst. Vi kan hjäl­pa dig med kon­tak­ter med myn­dig­he­ter, sjuk­vård, psy­ki­a­tri el­ler and­ra mot­tag­ning­ar och kan föl­ja med på be­sök. Vi kan hjäl­pa dig att se till att mö­ten blir av och att du får den pla­ne­ring som du har rätt till. För att få stöd av per­son­ligt om­bud ska du ha fyllt 18 år och va­ra skri­ven i Bot­kyr­ka kom­mun. Stö­det är fri­vil­ligt och kost­nads­fritt. Läs mer på bot­kyr­ka.se/per­son­lig­tom­bud. Snart är det som­mar­lov i Bot­kyr­ka! Många som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter som ar­ran­ge­ras av kom­mu­nen och oli­ka för­e­ning­ar är gra­tis. Du kan till ex­em­pel kic­ka igång som­mar­lo­vet med Bot­kyr­ka Sum­mer Ga­mes – tre fart­fyll­da da­gar, 14–16 ju­ni, i Al­by folk­häl­so­park. Här kan du pro­va på fotboll, basket, parkour, fäkt­ning, Ali­en bi­kes, ska­te­board och myc­ket mer. Det är ock­så an­sikts­mål­ning, mu­sik och an­nat kul i par­ken. Botkyrkabyggen ord­nar kost­nads­fria ak­ti­vi­te­ter för bå­de barn och unga un­der he­la som­ma­ren. Läs mer om som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter­na runt om i Bot­kyr­ka och se da­tum och hur du an­mä­ler dig på bot­kyr­ka.se/lov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.