Vad är trygg­het för dig?

Bot­kyr­ka ska va­ra en trygg kom­mun att växa upp och le­va i, och där män­ni­skor vå­gar rö­ra sig fritt. Men i vis­sa bo­stads­om­rå­den är trygg­het in­te läng­re nå­got som är en själv­klar­het. För oss krist­de­mo­kra­ter hand­lar trygg­hets­ar­be­te om bå­de ome­del­ba­ra och lång

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

Vi krist­de­mo­kra­ter vill: • sat­sa mer på brotts­före­byg­gan­de in­sat­ser såsom fa­mil­je­stöd och elev­häl­sa • stär­ka ci­vil­sam­häl­let, då för­e­ning­ar och sam­fund är starkt sam­hälls­stöd­jan­de • sat­sa på yr­kes­ut­bild­ning för att fler ska kun­na få ett ar­be­te och för­hind­ra ut­an­för­skap • ut­ö­ka sam­ar­be­tet mel­lan po­li­sen, so­ci­al­tjäns­ten, sko­lan och det ci­vi­la sam­häl­let • se till att klot­ter­sa­ne­ring och re­pa­ra­tio­ner ge­nom­förs snabbt • öka ka­me­raö­ver­vak­ning­en och po­li­siär när­va­ro på of­fent­li­ga plat­ser

Ste­fan Day­ne, grupple­da­re Krist­de­mo­kra­ter­na i Bot­kyr­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.