M: Por­ta kri­mi­nel­la från de­ras om­rå­den

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren, Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Dubb­la straff för­gäng-re­la­te­ra­de brott och nar­ko­tika­för­sälj­ning. För­bud för kri­mi­nel­la att åter­vän­da till si­na om­rå­den. Sänk­ta krav för häkt­ning. I vec­kan pre­sen­te­ra­de Mo­de­ra­ter­na ett tolv­punkts pro­gram mot gäng kri­mi­na­li­te­ten.

I mån­dags pre­sen­te­ra­de Ulf Kris­ters­son (M), par­ti­le­da­re, och To­mas Tobé (M), rätts­po­li­tisk ta­les­per­son, ett tolv­stegs pro­gram mot­gäng kri­mi­na­li­te­ten.

– Sve­ri­ge har un­ge­fär 5000 kri­mi­nel­la ak­tö­rer, 200 kri­mi­nel­la gäng och vi är up­pe på re­kord­ni­vå­er med döds­skjut­ning­ar. De som drab­bas är he­der­li­ga män­ni­skor i ut­sat­ta om­rå­den, in­led­de To­mas Tobé.

In­spi­re­ra­de av Dan­mark fö­re­slår M dubb­la straff för brott som be­gås i gäng­mil­jö­er och för nar­ko­tika­för­sälj­ning. Det ska ock­så bli enkla­re att häk­ta in­di­vi­der.

– Nu krävs det att mi­ni­mi­straf­fet är två års fäng­el­se för att kun­na häk­ta nå­gon, vi vill sän­ka det till ett år. Det kan hand­la om grov miss­han­del, rån el­ler ut­press­ning. Det är ett helt nytt verk­tyg för att få bort kri­mi­nel­la in­di­vi­der från ga­tan.

Dess­utom fö­re­slår M ett vis­tel­se­för­bud: in­di­vi­der som dömts för brott ska kun­na för­bju­das att vis­tas i om­rå­det där det be­gåtts. För att ge om­rå­det en chans att vän­da ut­veck­ling­en, en­ligt Tobé.

Men ni vill allt­så por­ta män­ni­skor från om­rå­den de vux­it upp i?

– Gi­vet­vis ska det fin­nas be­gräns­ning­ar och möj­lig­het att be­sö­ka sin fa­milj. Men vi mås­te se till att bry­ta spi­ra­len. Det är för många kri­mi­nel­la som kom­mer till­ba­ka och hyl­las som hjäl­tar ef­ter fäng­el­se­ti­den. Vi vill ge po­li­sen möj­lig­he­ten att ge en tyd­lig sig­nal: du kom­mer ham­na i fäng­el­se om du fort­sät­ter ditt kri­mi­nel­la liv.

För­bju­det att lju­ga

Trös­keln för när av­lyss­ning och ka­me­raö­ver­vak­ning får an­vän­das av po­lis ska sän­kas. Att lju­ga i po­lis­för­hör ska bli straff­bart. För att få fler att vitt­na mot gäng­kri­mi­nel­la vill M att sä­ker­het kring vitt­nen ”ses över” och så kal­la­de kronvitt­nen in­fö­ras.

– Om man är be­redd att ge in­for­ma­tion som le­der till att en an­nan kri­mi­nell lag­förs ska det kun­na ge straff­mild­ring. Det hand­lar om att bry­ta den tyst­nads­kul­tur som vi ty­värr har i sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den, sä­ger Tobé.

Unga gäng­kri­mi­nel­la ska bli Kri­mi­nal­vår­dens an­svar istäl­let för So­ci­al­tjäns­tens, som M me­nar in­te räc­ker till. M fö­re­slår ock­så ett na­tio­nellt av­hop­par­pro­gram, då man me­nar att ar­be­tet idag va­ri­e­rar stort mel­lan kom­mu­ner­na.

– De per­so­ner som väl­jer att ta del av av­hop­par­pro­gram ska få hjälp att vän­da sitt liv.

Nu krävs det att mi­ni­mi­straf­fet är två års fäng­el­se för att kun­na häk­ta nå­gon, vi vill sän­ka det till ett år.

FO­TO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

BE­HÖVS MER. Det räc­ker in­te med fler po­li­sen och hår­da­re straff, tyck­te po­li­ser­na Mar­tin La­zar och Erik Åkerlund, när de träf­fa­de M-top­par­na. Även so­ci­al­tjäns­ten mås­te stär­kas och trång­bodd­he­ten, som gör att unga kil­lar ris­ke­rar att dras in i kri­mi­na­li­tet, mås­te be­käm­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.