Så rös­ta­de Bot­kyr­ka 2014

BotkyrkaDirekt Norra - - LÅNGLÄSNING -

I för­ra riks­dags­va­let fick SD 10,33 pro­cent av rös­ter­na i Bot­kyr­ka. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fick 36,2 pro­cent.

I fle­ra av de li­te äld­re hy­res­hus­om­rå­de­na i söd­ra Bot­kyr­ka, som Bre­mo­ra (Vårs­ta) och Segersjö (Tum­ba) fick SD mel­lan 17 och 20 pro­cent. Se­dan dess har SD:s stöd ge­ne­rellt ökat kraf­tigt i Sve­ri­ge.

En vär­de­rings­a­na­lys gjord av tan­kes­med­jan Ka­ta­lys vi­sar att väl­jar­grup­pen ”låg­ut­bil­da­de ar­be­ta­re” å ena si­dan vill ha eko­no­misk om­för­del­ning mel­lan ri­ka och fat­ti­ga, allt­så klas­sisk väns­ter­po­li­tik, å and­ra si­dan vill de ha mins­kad in­vand­ring och hår­da­re tag mot brotts­lig­het.

Den här väl­jar­grup­pen står idag ut­an po­li­tisk re­pre­sen­ta­tion, är rap­por­tens slut­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.