Iron­man? Nej, de ord­nar Iron­hen!

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN - Hen­rik Lindstedt

De har bytt ”man” mot ”hen” och 42 kilo­me­ters löp­ning mot sju. En sun­da­re in­ställ­ning till trä­ning kanske? I al­la fall om man lyss­nar på Bar­bro, flow- och re­lax­coach från Ka­lix.

Det bör­ja­de som ett gäng gran­nar som sprang ihop. Tre år se­na­re har de en täv­ling med uppe­mot 50 täv­lan­den som mark­nads­förs av en pro­fes­sio­nell flow- och re­lax­coach från Ka­lix. Vi pra­tar om Iron­hen, Skogås eg­na tri­athlon som i år går av sta­peln för fjär­de gång­en.

Tan­ken bakom Iron­hen är att ska­pa ett opre­ten­tiöst och en­kelt sätt att tes­ta på tri­athlon. För­ra året fanns det allt­i­från täv­lan­de som kom med barn­sa­del på cy­keln till full­blods­proffs.

”Man” har bytts ut till ”hen” och 3,86 kilo­me­ter sim­ning, 180 kilo­me­ter cyk­ling och 42 kilo­me­ter löp­ning har er­satts av det mer han­ter­li­ga 500 me­ter sim­ning, 30 kilo­me­ter cyk­ling och 7 kilo­me­ter löp­ning.

Var­för ”hen”?

– Vi vil­le va­ra li­te ro­li­ga. Och så är det li­te dub­belt. Vi tänk­te ju han, hon, hen. Men många tror att vi är ett gäng hö­nor, sä­ger Ma­ria Ni­e­mi Bör­ner.

– Vi mås­te ju kö­pa en järn­hö­na och ha som vand­rings­po­kal! Så spär vi på för­vir­ring­en li­te ex­tra. sä­ger Åsa Eklund.

Har ni fått stå ut med hat för namn­by­tet?

– Det finns sä­kert de som tyc­ker vi är pret­to­kär­ring­ar. Men än så länge har inga troll ute i stu­gor­na va­rit ef­ter oss.

För­ra året fick Iron­hen ett ge­nom­brott. Del­ta­garan­ta­let öka­de till över 30. Kanske tack va­re Bar­bro Marklund, flowoch re­lax­coach från Ka­lix. På Iron­hens Fa­ce­book-si­da skri­ker hon igång Sko­gås­bor med en me­ga­fon i cent­rum och bju­der främ­ling­ar på spon­tan po­le dan­ci­ng-kurs på en buss­håll­plats.

– Bar­bro är mitt al­te­re­go. Hon har va­rit med mig i 20 år, sä­ger skå­de­spe­la­ren Ma­ria Ni­e­mi Bör­ner, och gli­der se­dan obe­märkt in i rol­len:

– Jag har ju va­rit coach till Hil­la­ry Clin­ton och nu är jag snart på väg till Nord­ko­rea. Det finns myc­ket att job­ba med hos Kim Jong-Un!

– Det är li­te osä­kert om Bar­bro är my­to­man el­ler kanske till och med in­ne i en psy­kos, vis­kar Ma­ria Ni­e­mi Bör­ner.

FO­TO: CLAUDIO BRI­TOS

JÄRNLADYS. Här an­vän­der Åsa ny­lon fit ma­ker – ny­lon­strum­por som man drar runt fo­ten och trä­nar musk­ler­na med. Till väns­ter Ma­ria, ali­as Bar­bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.