MP: In­te mer as­falt i Tul­linge!

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT - Christi­na Karls­son (MP), sam­hälls­bygg­nads­nämn­den Ali Khalil (MP), grupple­da­re

Mil­jö­par­ti­ets vi­sion är att det ska va­ra en­kelt och smi­digt att re­sa med cy­kel och kol­lek­tiv­tra­fik. Barn och ung­do­mar ska kun­na ta sig själ­va till sko­lan på ett tryggt sätt - och pen­del­tåg och tun­nel­ba­na ska gå of­ta­re och ut­an stör­ning­ar. Det blir mer ut­rym­me kvar till gröns­ka, bo­stä­der och plats för män­ni­skor att le­va på!

Vi i Mil­jö­par­ti­et tror in­te på Li­be­ra­ler­nas för­slag om 250 nya p-plat­ser i Tul­linge cent­rum. I cent­rum be­hövs in­te mer as­falt och otryg­ga bil­par­ke­ring­ar. Om vi gör det enkla­re att kö­ra bil så kom­mer fler att väl­ja bi­len- sam­ti­digt som vi be­hö­ver mins­ka bil­tra­fi­ken för att kla­ra kli­mat­må­len. Kanske kom­mer det till­fäl­ligt bli mind­re träng­sel för bi­lis­ter, men snart kom­mer det att va­ra sam­ma si­tu­a­tion ef­tersom fler kom­mer loc­kas att ta bi­len helt i onö­dan. Fler bi­lar i Tul­linge skul­le ska­pa ett ökat tryck på de be­fint­li­ga vä­gar­na och ris­ke­rar att bil­da långa kö­er och tra­fik­ka­os.

Mil­jö­par­ti­ets lös­ning är in­te att as­fal­te­ra fler ytor, vi mås­te lö­sa tra­fik­frå­gan på ett smar­ta­re sätt. Vi vill byg­ga säk­ra cy­kel­ga­rage för att al­la ska kun­na par­ke­ra cy­keln tryggt nä­ra sta­tio­nen ut­an att den blir stu­len. Cy­keln är det bäs­ta trans­port­med­let på kor­ta sträc­kor ef­tersom det är snabbt, häl­so­samt, kli­mats­mart och tar li­te plats. Bus­sar­na i he­la kom­mu­nen mås­te gå of­ta­re för att de ska bli mer at­trak­ti­va, det mås­te kom­mu­nen dri­va hår­da­re mot lands­ting­et. Vi vill ock­så att bil­poo­ler ska fin­nas i fler kom- mun­de­lar så att al­la in­te be­hö­ver äga en egen bil och att bi­lar­na som finns an­vänds mer ef­fek­tivt - där­med mins­kar be­ho­vet av enor­ma par­ke­ring­ar.

Det finns även en vik­tig eko­no­misk aspekt - ska vi an­vän­da den cent­rum­nä­ra ytan med högt mark­vär­de till att pres­sa in fler bi­lar som får stå helt gra­tis? Det är in­te mil­jö­mäs­sigt håll­bart med 5 000 kvadrat­me­ter ny as­falt pre­cis i cent­rum. Vi i Mil­jö­par­ti­et pri­o­ri­te­rar håll­ba­ra, eko­no­mis­ka och ytef­fek­ti­va lös­ning­ar fram­för fler sto­ra och otryg­ga par­ke­ring­ar.

FO­TO: PET­TER BECK­MAN

GRÖN LE­DA­RE. Ali Khalil är grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.