Ny e-tjänst för an­sö­kan om per­son­ligt om­bud

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN -

Nu kan du som käm­par med lång­va­rig psy­kisk ohäl­sa sö­ka stöd av per­son­ligt om­bud med hjälp av en ny e-tjänst.

Vi kan hjäl­pa dig med kon­tak­ter med myn­dig­he­ter, sjuk­vård, psy­ki­a­tri el­ler and­ra mot­tag­ning­ar och kan föl­ja med på be­sök.

Vi kan hjäl­pa dig att se till att mö­ten blir av och att du får den pla­ne­ring som du har rätt till. För att få stöd av per­son­ligt om­bud ska du ha fyllt 18 år och va­ra skri­ven i Bot­kyr­ka kom­mun. Stö­det är fri­vil­ligt och kost­nads­fritt och vi ar­be­tar all­tid un­der sek­re­tess och tyst­nads­plikt.

Du är väl­kom­men att hö­ra av dig till oss om du är osä­ker på om du till­hör vår mål­grupp; vi gör all­tid en in­di­vi­du­ell be­döm­ning. Bot­kyr­ka.se/per­son­lig­tom­bud

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.