Väl­kom­men till ung­domsmot­tag­ning­en

BotkyrkaDirekt Norra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Att be­sö­ka ung­domsmot­tag­ning­en är gra­tis. Här kan du pra­ta med en vux­en om så­dant som känns vik­tigt el­ler svårt, tes­ta dig för köns­sjuk­do­mar, få pre­ven­tiv­me­del el­ler gö­ra gra­vi­di­tets­test. Per­so­na­len har tyst­nads­plikt och är barn­mors­kor, sjuk­skö­ters­kor, ku­ra­to­rer och lä­ka­re. Mot­tag­ning­en finns i Hall­un­da och har en mind­re fi­li­al i Storvre­ten i Tum­ba. Läs mer på bot­kyr­ka.se/ung­domsmot­tag­ning­en. 50 000 bo­en­de, 50 000 ar­be­tan­de och 50 000 be­sö­ka­re. Det är vi­sio­nen för nya Fle­mings­berg. Vad in­ne­bär det­ta för Tul­linge i fram­ti­den? Varmt väl­kom­men att dis­ku­te­ra det­ta med din lo­ka­la po­li­ti­ker i Tul­linge. På plats finns även kom­mu­nens pla­ne­rings­chef, ut­veck­lings­chef och ut­veck­lings­le­da­re. När? 6 no­vem­ber kl. 18.00 till 19.30. Vi bju­der på fi­ka. Var? Falk­bergs­sko­lans mat­sal, Östan­vä­gen 3 i Tul­linge. Om du vill ve­ta mer mej­la To­maj Key­va­ni, To­maj.Key­va­ni@bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.