FRÅ­GOR & SVAR.

BotkyrkaDirekt Norra - - MOTOR -

Vägen till själv­kö­ran­de for­don är en ut­veck­ling som kom­mer att för­änd­ra vårt sätt att trans­por­te­ra oss. Men vad in­ne­bär själv­kö­ran­de for­don – och finns de re­dan idag? Bil Swe­den har sva­ren.

Var och varan­nan dag ma­tas vi med ny­he­ter om själv­kö­ran­de for­don. Men hur lig­ger vi till i ut­veck­ling­en? Bil Swe­den, den s vens­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen för till­ver­ka­re och im­por­tö­rer av per­son­bi­lar, last­bi­lar och bus­sar, be­na ut vad som gäl­ler.

Vad me­nas idag med själv­kö­ran­de for­don?

– Ett själv­kö­ran­de for­don är ett for­don som fram­förs ut­an fö­ra­re. Det kan va­ra ett olyck­ligt be­grepp att an­vän­da ef­tersom vi in­te har själv­kö­ran­de for­don idag på vå­ra all­män­na vägar. Vi tyc­ker det är bätt­re att an­vän­da be­grep­pet au­to­ma­ti­se­ra­de for­don.

Finns det allt­så ing­et som he­ter själv­kö­ran­de for­don?

– Jo, men vi mås­te va­ra no­ga med oli­ka be­grepp. Vi får in­te blanda ihop as­si­stans­sy­stem med själv­kö­ran­de. In­du­strin ta­lar om en fem­gra­dig ska­la för au­to­nom kör­ning, där ni­vå 5 är ett for­don ut­an ratt och de for­don som är i kom­mer­si­ell drift på all­män väg idag är ni­vå 2.

Är det fel att ta­la om helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don idag? Är det tillå­tet med helt au­to­ma­ti­se­ra­de bi­lar, bus­sar el­ler last­bi­lar på vå­ra all­män­na vägar?

– Det är in­te tillå­tet än så länge i Sve­ri­ge. Fö­ra­ren mås­te ha full kon­troll över sitt for­don. Det går dock att sö­ka till­stånd hos Trans­port­sty­rel­sen för de som vill be­dri­va för­söks­verk­sam­het med au­to­ma­ti­se­ra­de for­don i Sve­ri­ge.

När har vi helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don på vå­ra all­män­na vägar?

– Tek­ni­ken går väl­digt fort, al­la ar­be­tar ak­tivt och steg tre och fy­ra står för trös­keln. Full au­to­ma­ti­se­ring på all­män­na vägar krä­ver upp­kopp­la­de for­don, kom­mu­ni­ka­tion med in­fra­struk­tu­ren och många ju­ri­dis­ka ställ­nings­ta­gan­den.

Vem har an­sva­ret om det själv­kö­ran­de for­do­net bry­ter mot tra­fik­reg­ler el­ler kroc­kar?

– Det­ta är en frå­ga som var cen­tral i ut­red­ning­en om själv­kö­ran­de for­don som re­ge­ring­en fick ta del av i mars i år. Här fö­reslås ett ägar­an­svar. Äga­ren kan i sin tur stäl­la ska­de­stånds­an­språk mot for­dons­pro­du­cen­ten.

Vil­ka för­de­lar får vi på sikt med helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don?

– Tra­fik­sä­ker­he­ten för­bätt­ras ef­tersom ut­veck­ling­en går mot allt mer au­to­ma­ti­se­ra­de for­don, i och med att in­ver­kan av de mänsk­li­ga miss­ta­gen re­du­ce­ras – oupp­märk­sam­het, dis­trak­tion, ovar­sam­het, miss­be­döm­ning, bris­tan­de for­dons­kon­troll, trött­het och så vi­da­re. Den sto­ra för­de­len att vi kan ut­nytt­ja ti­den i for­do­net till an­nat när vi når helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don – som so­va, sam­ta­la el­ler lä­sa.

Kom­mer det fin­nas någ­ra kli­mat och mil­jö­vins­ter med au­to­ma­ti­se­ra­de for­don?

– Med au­to­ma­ti­se­ra­de for­don kom­mer bätt­re tra­fik­flö­den, trans­por­tef­fek­ti­vi­tet med mins­kad bräns­le­för­bruk­ning.

Vil­ka in­fra­struk­tur­sats­ning­ar krävs för att kun­na få till full au­to­ma­ti­se­ring på vå­ra vägar?

– Det be­hövs om­fat­tan­de sats­ning­ar men för att näm­na någ­ra så be­hövs; Väg­lin­je­mar­ke­ring­ar och väg­skyl­tar som an­pas­sas. In­for­ma­tion om has­tig­hets­grän­ser, tra­fik­sig­na­ler, in­ci­den­ter, väg­ar­be­ten, högupp­lös­ta kar­tor och så vi­da­re. Dess­utom be­hö­ver in­for­ma­tio­nen lag­ras i moln­tjäns­ter. For­dons­till­ver­kar­na be­hö­ver kun­na an­vän­da mo­bilupp­kopp­ling­ar och and­ra till­gäng­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­tek­no­lo­gi­er för att kom­mu­ni­ce­ra mel­lan for­don och in­fra­struk­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.