Ef­ter ha­ve­ri­et i Alby – nu ska his­sar­na re­no­ve­ras

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Lisa Halldén

Ge­nom­gång­en som följ­de ef­ter att en man fast­nat i en hiss i Alby cent­rum är nu slut­förd. Nu ska sex his­sar re­no­ve­ras.

Det var den 1 ok­to­ber som ett larm kom om man ha­de sut­tit fast i en hiss i Alby cent­rum i tre da­gar. His­sen till­hör­de Bot­kyr­ka­byg­gen och fas­tig­hets­bo­la­get på­bör­ja­de en ge­nom­gång av al­la his­sar.

– Ar­be­tet sat­tes igång vec­kan ef­ter det att man­nen på­träf­fa­des i his­sen. Ef­tersom vi har drygt 500 his­sar har det ta­git fram till nu att bli klar med ge­nom­gång­en, sä­ger Char­lot­ta Lund­ström, press­an­sva­rig på Bot­kyr­ka­byg­gen.

Ef­ter un­der­sök­ning­en har ar­be­te på­bör­jats i sex his­sar. En i Nors­borg, en i Fittja och fy­ra i Storvre­ten, varav två är av­stäng­da me­dan ar­be­tet på­går.

Ar­be­tet med his­sar­na hand­lar in­te om nöd­te­le­fo­ner el­ler an­nat som är koppl at till hän­del­sen i Alby cent­rum, me­nar Char­lot­ta Lund­ström. Istäl­let gäl­ler det bland an­nat mo­der­ni­se­ring­ar så att en röst be­rät­tar på vil­ket vå­nings­plan his­sen be­fin­ner sig och om­bygg­nad som ska gö­ra det lät­ta­re att ren­gö­ra ett ven­ti­la­tions­sy­stem.

Bot­kyr­ka­byg­gens förs­ta ut­red­ning vi­sa­de att cent­ru­mets väk­ta­re in­te har kon­trol­le­rat ut­rym­met vid nå­got till­fäl­le un­der he­la den helg som man­nen satt fast i his- sen. Bot­kyr­ka­byg­gen har se­dan dess haft möten med väk­tar­na om när och var de ron­de­rar.

– Se­dan dess har det fun­ge­rat, vil­ket vi stämt av i tä­ta upp­följ­ning­ar, sä­ger Char­lot­ta Lund­ström.

Det ska ock­så in­stal­le­ras så kal­la­de blip­par för att vakt­bo­la­get ska kun­na re­gi­stre­ra att de va­rit in­ne och kon­trol­le­rat samt­li­ga ut­rym­men. Må­let är att de ska va­ra i bruk om någ­ra vec­kor.

Man­nen som fast­na­de i his­sen var väl­digt med­ta­gen när han hit­ta­des ef­ter tre da­gar. En po­lis­ut­red­ning om vål­lan­de av kropps­ska­da har på­bör­jats och för­hör har hål­lits med mål­sä­gan­de. Nu in­vän­tar po­li­sen på di­rek­tiv från åkla­ga­ren.

FOTO: ANNA SJÖGREN

FAST. Man­nen som fast­na­de i his­sen fick fö­ras till sjuk­hus när han hit­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.