Nu byggs sak­na­de län­ken i Fittja

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

En ny cy­kel­väg pla­ne­ras att byg­gas i Fittja ge­nom Alby ner mot Hall­un­da. När den är klar ska det gå cy­kel­väg he­la vägen från Fle­mings­berg till Sa­lem.

Cy­kel­vä­gen som nu pla­ne­ras bör­jar vid bron vid Bot­kyr­ka­le­den och går sö­derut, ner mot Värds­hus­vä­gen och Post ängs­vä­gen i Fittja och slut­li­gen ner till vid tra­fik­plats Hall­un­da. Cy­kel­vä­gen kom­mer att på Hud­ding­e­si­dan an­slu­ta mot Fle­mings­berg och in mot Stock­holm och på Bot­kyr­ka­si­dan mot Tum­ba via Hå­gel­by­le­den och vi­da­re till Sa­lem.

– Det som ska byg­gas är cir­ka tre kilo­me­ter cy­kel­väg. Det är en så kal­lad ”missing link”, och när det är på plats så kom­mer vi få ihop det he­la med en schysst re­gi­o­nal­stan­dard, sä­ger Se­basti­an Ro­ve­ra­no, tra­fik­pla­ne­ra­re på Bot­kyr­ka kom­mun.

När cy­kel­vä­gen kom­mer va­ra klar är än­nu för ti­digt att sä­ga.

– Det är in­te vi på kom­mu­nen som äger pro­jek­tet ut­an det re­gi­o­na­la cy­kel­kans­li­et. Nu när­mast vän­tar jag på de­ras slut­gil­ti­ga rap­port om vad som ska gö­ras på sträc­kan, sä­ger Se­basti­an Ro­ve­ra­no.

150 kilo­me­ter – minst

Det re­gi­o­na­la cy­kel­kans­li­et pre­sen­te­ra­de ny­li­gen sin plan för cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren i länet. 150 kilo­me­ter cy­kel­väg ska byg­gas över de kom­man­de fem åren och år 2030 är pla­nen att he­la länet ska va­ra sam­man­kopp­lat i ett cy­kel­väg­nät.

På l ands­ting­et är man hopp­full att må­let ska nås – och hö­jas.

– Med all sä­ker­het kom­mer det byg­gas mer än så un­der de kom­man­de fem åren. Kom­mu­ner­na har ba­ra in­te hun­nit fat­ta be­slut om allt än. Det är oer­hört gläd­jan­de att se och ett gott tec­ken, sä­ger Gustav Hem­ming (C), mil­jö­lands­tings­råd.

Hur Bot­kyr­kas del av cy­kel­vä­gar­na ska be­kostas har Se­basti­an Ro­ve­ra­no ing­et svar på än.

– Men kost­nads­för­del­ning i så­na här pro­jekt bru­kar va­ra 50 pro­cent kom­mu­na­la och 50 pro­cent stat­li­ga peng­ar. Ibland kan en del av fi­nan­sie­ring­en ock­så kom­ma från det re­gi­o­na­la cy­kel­kans­li­et, sä­ger han.

FOTO: RE­GI­O­NA­LA CY­KEL­KANS­LI­ET

PLAN. Så här är det tänkt att den nya cy­kel­vä­gen ska kopp­las sam­man med tre re­gi­o­na­la cy­kel­stråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.