Osä­ker fram­tid för ny mö­tes­plats

SAK­NAR EGEN LO­KAL – SMYGSTARTAR HOS FRITIDSGÅRDEN I STORVRE­TEN

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - Lisa Halldén

Unga i Storvre­ten har ro­pat ef­ter en mö­tes­plats i snart fy­ra år. För­ra året klub­ba­des be­slu­tet att en plats skul­le öpp­na till hös­ten. Men fort­fa­ran­de finns det ing­en lo­kal.

Det be­hövs en mö­tes­plats för unga vux­na i Storvre­ten. Det är är Ra­nia Say­ed, pro­jek­tas­si­stent på Bot­kyr­ka kom­mun, över­ty­gad om.

– Jag har stång­ats för det här se­dan 2014-15. Det be­hövs för att mö­ta upp det glapp som finns i sam­häl­let och fånga upp de som fal­ler emel­lan, sä­ger hon.

För­ra året togs be­slu­tet att en mö­tes­plats skul­le öpp­na och i kom­mun­bud­ge­ten för 2018 finns det peng­ar av­sat­ta just för det­ta. Men än­nu har mö­tes­plat­sen in­te fått en egen plats.

– Det är svårt att få lo­ka­ler. Vi le­tar nu och jag job­bar på. Och det är på g, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Ger­nas Bas­das.

I vän­tan på eg­na lo­ka­ler har de smygstar­tat i ne­der­vå- ning­en av fri­tids­går­dens Lagrets lo­ka­ler. Se­dan nå­gon vec­ka till­ba­ka är de där en kväll i vec­kan. När Bot­kyr­kaDi­rekt är på be­sök hål­ler någ­ra kil­lar på att gräd­da våff­lor, me­dan ett gäng tje­jer dan­sar afro­be­at på dans­gol­vet.

Det po­si­ti­va med en ny plats är att man kan byg­ga upp den på de grund­vär­de­ring­ar man vill ha, tyc­ker Ra­nia Say­ed. Me­dan en plats som fun­nits länge of­ta dras med gam­la ryk­ten och va­nor, kan en ny plats från bör­jan klub­ba vad som gäl­ler.

– Jag vill att al­la, bå­de tje­jer och kil­lar, ska vå­ga va­ra här. Det hand­lar om gö­ra plat­sen väl­kom­nan­de och va­ra tyd­lig med vil­ka nor­mer vi ac­cep­te­rar här. Plat­sen ska präglas av so­li­da­ri­tet, för vi har gjort det här till­sam­mans, sä­ger hon.

Hon är stolt över verk­sam­he­ten och tror att det gör skill­nad.

– Att fånga upp en ung vux­ens be­hov ska­par 100 vin­na­re i slutän­dan. Att få dri­va det­ta har gjort oss stol­ta över vad man fak­tiskt får i ut­byte på många plan, sä­ger hon.

Re­dan i bör­jan på året på­bör­ja­de kom­mu­nen ett om­ställ­nings­ar­be­te för mö­tes­plat­ser­na för att gö­ra dem till plat­ser med mind­re häng och mer fo­kus på jobb­sö­kan­de och trä­ning. Mind­re ung­doms­gård för vux­na, med and­ra ord.

Det ar­be­tet är nu i slut­ske­det och vän­tas pre­sen­te­ras i kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de 25 ok­to­ber (ef­ter att den här tid­ning­en har gått i tryck).

Men i vän­tan på be­slut om

Att fånga upp en ung vux­ens be­hov ska­par 100 vin­na­re i slutän­dan.

fram­ti­den så dan­sar Storvre­tens unga vux­na vi­da­re till afro­be­a­ten i fri­tids­går­dens ne­der­vå­ning.

– Vi job­bar ut­i­från det upp­drag vi har fått. Det kom­mer vi att fort­sät­ta att gö­ra i vän­tan på ett even­tu­ellt nytt upp­drag, sä­ger Ger­nas Bas­das.

Vill läg­ga ner

Men osä­ker­he­ten kring fram­ti­den är stor. För även om be­slu­tet om mö­tes­plat­sen i Storvre­ten klub­ba­des för­ra året så har den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i kom­mu­nen änd­rats se­dan dess, och mö­tes­plat­ser för unga vux­na har va­rit en het po­ta­tis i den po­li­tis­ka de­bat­ten.

Mo­de­ra­ter­na har länge va­rit tyd­li­ga med att de vill läg­ga ner mö­tes­plat­ser­na för unga vux­na, som de tyc­ker blir en plats för stök och kri­mi­nell re­kry­te­ring. Att Bot­kyr­ka kom­mun in­te ska ge bi­drag till vux­nas fri­tids­verk­sam­he­ter och kultur var ett av Mo­de­ra­ter­nas vallöf­ten.

De­ras for­na Al­li­an­skol­le­gor, som nu­me­ra sit­ter i ma­jo­ri­tets­ställ­ning, är dock in­te alls så tvär­säk­ra. Dag Ahl­se, grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et, sä­ger att hans par­ti in­te kom­mer job­ba för att stänga mö­tes­plat­ser­na.

– Men vi vill tit­ta på dem. Det ska va­ra ett mål och syf­te med dem och in­te re­na ung­doms­går­dar att hänga på, sä­ger han.

Han skul­le gär­na se mö­tes­plat­ser som fång­ar upp de unga som in­te finns på ar­bets­mark­na­den.

Lars Johansson, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na, sä­ger att mö­tes­plat­ser för unga vux­na in­te är en hjär­te­frå­ga för par­ti­et.

– Vi kom i ma­jo­ri­tets­ställ­ning för ba­ra fy­ra vec­kor se­dan så det är ingen­ting vi har dis­ku­te­rat än, sä­ger han.

I stäl­let för mö­tes­plat­ser­nas va­ra el­ler ic­ke va­ra lyf­ter han vik­ten av att verk­sam­he­ten ska va­ra bra och syf­ta till att ge jobb el­ler stu­di­er.

– Det ska in­te ba­ra va­ra en plats där man ba­ra spe­lar spel el­ler ser på te­ve, sä­ger han.

Ste­fan Day­ne, grupple­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na, tyc­ker in­te hel­ler att frå­gan är cen­tral.

– Vi job­bar med bud­get­be­red­ning in­för 2019 men är­ligt ta­lat har vi in­te hun­nit gå ige­nom det än, sä­ger han.

DANS. I lo­ka­len vid Storvre­ten vi­sar Jen­ny Eny­e­que afro­be­at för ett gäng del­ta­ga­re.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

FI­KA. Am­ro el Say­ed gräd­dar våff­lor och Ozan Se­lek fix­ar kaf­fe.

SKRATT. Ozan Se­lek och Dil­sat Gul­te­kin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.