Barn fick bo hos kri­mi­nell

Jour­hemspla­ce­ring upp­häv­des först när vär­den dömts till fäng­el­se

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - Lisa Halldén

Två barn pla­ce­ra­des i ett jour­hem i Bot­kyr­ka där per­so­nen som haft an­svar för bar­nen var ak­tiv kri­mi­nell. Nu lex Sa­rah-an­mäls so­ci­al­tjäns­ten.

Det var 2015 som so­ci­al­tjänst­kon­to­ret i Tul­linge pla­ce­ra­de två barn i ett jour­hem i Bot­kyr­ka där per­so­nen i hem­met var kri­mi­nell.

Jour­hems­vär­den ha­de en om­fat­tan­de brotts­lig bak­grund och be­gick brott un­der ti­den bar­nen bod­de där. Först när per­so­nen dömts till fäng­el­se fick bar­nen flyt­ta från hem­met.

De två bar­nen var en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn som kom till Bot­kyr­ka un­der 2015.

– I den sto­ra flyk­ting­vå­gen då var det ty­värr tak över hu­vu­det som gäll­de, sä­ger Ma­rie Lundqvist, för­valt­nings­chef för so­ci­al­tjäns­ten.

Jour­hem­met var in­köpt av kom­mu­nen och fö­re­ta­get som sköt­te pla­ce­ring­en ha­de in­te gjort till­räck­lig kon­troll av hem­met. Bland an­nat ha­de ing­et ut­drag gjorts ur brotts­re­gis­ter från po­li­sen.

– I den sto­ra flyk­ting­vå­gen kom det en del fö­re­tag som in­te var rik­tigt li­ka se­ri­ö­sa som and­ra. Men det är kom- mu­nens skyl­dig­het att föl­ja upp des­sa kon­trol­ler och det mis­sa­de vi, sä­ger Ma­rie Lundqvist.

Nu har so­ci­al­tjäns­ten gjort en lex Sa­rah-an­mä­lan job­bar so­ci­al­tjäns­ten för att sä­ker­stäl­la att nå­got så­dant in­te hän­der igen.

– Det är väl­digt all­var­ligt, det är där­för vi har gjort en lex Sa­rah-an­mä­lan. Nu job­bar vi hårt med ru­ti­ner­na in­om fa­mil­je­hems­vår­den för att se till har man in­te mis­sar att föl­ja upp en så­dan sak, sä­ger hon.

Har en ti­di­ga­re an­mä­lan

Bot­kyr­ka kom­mun har även lex Sa­rah- an­mält en hän­del­se som sked­de 2017. Den an­mä­lan gäl­ler att en ex­tern hand­le­da­re har haft hand om ett ären­de ut­an att ett av­tal el­ler upp­drag for­mu­le­rats, el­ler ett sek­re­tess­av­tal upp­rät­tas. En­ligt an­mä­lan age­ra­de hand­läg­ga­ren ut­an so­ci­al­tjäns­tens kon­troll vil­ket led­de till sto­ra bris­ter i för­tro­en­det för so­ci­al­tjäns­ten.

– Ibland kan be­last­ning­en bli så hög så vi tving­as ta in till­fäl­li­ga hand­läg­ga­re på kon­sult­ba­sis. De­ras ar­be­te ska föl­jas upp på sam­ma sätt som al­la and­ra, men när det gäl­ler den här per­so­nen så gjor­des in­te det, sä­ger Ma­rie Lundqvist.

So­ci­al­tjäns­ten i Bot­kyr­ka har nu på­bör­jat ett ar­be­te att kart­läg­ga al­la jour­hem som in­te bli­vit grund­ligt ut­red­da för att se att al­la jour­hem är lag­li­ga.

Dess­utom har en om­or­ga­ni­se­ring på­bör­jats för att klar­gö­ra vem som an­sva­rar för ex­ter­na hand­läg­ga­re.

I den sto­ra flyk­ting­vå­gen kom det en del fö­re­tag som in­te var rik­tigt li­ka se­ri­ö­sa som and­ra.

FOTO: MOSTPHOTOS

HAR LEX SA­RAH-AN­MÄLTS. So­ci­al­tjäns­ten i Bot­kyr­ka har nu på­bör­jat ett ar­be­te för att se att al­la jour­hem är lag­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.