PÅ GÅNG

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

LÖR­DAG 27 OK­TO­BER Jok­k­mok­ks­da­gar­na

Un­der fy­ra da­gar för­vand­las Hud­dinge Cent­rum till ett Jok­k­mokk i mi­ni­a­tyr med kom­mers, snabb­lunch, ren­bur­ga­re, sa­mis­ka tunn­bröd, ett myc­ket trev­ligt av­brott i höst­lun­ken. Jok­k­mok­ks­da­gar­na präglas av kul­tur­sprid­ning, kva­li­tet och bju­der på hant­verk, Jok­k­mok­ks Tenn, sa­me­slöjd, mo­de, tunn­bröds­bak­ning och smak­prov­ning av lo­kal­pro­du­ce­ra­de va­ror.

Tid: 10.00 till 16.00, lör­dag och söndag

Plats: Hud­dinge cent­rum

SÖNDAG 28 OK­TO­BER Min hem­bygd

Al­lan Blom­kvist be­rät­tar om sin barn­dom och ung­dom i Grö­dinge och So­run­da på 1930- och 1940-ta­let, med ut­gångs­punkt från sin nyut­kom­na bok. Boken kan kö­pas vid till­fäl­let. En­tré 100 kro­nor. Kaf­fe­ser­ve­ring med hem­ba­kat bröd. Ar­ran­gör: Grö­dinge Hem­bygds­för­e­ning.

Tid: 14.00

Plats: Va­sastu­gan, Grö­dinge

Spökvand­ring

I Te­a­ter Slávas spökvand­ring möts musik och ma­gi i mörk­ret! La­gom läs­ki­ga gas­tar och musik som ska­par stäm­ning i den­na fan­ta­si­eg­gan­de upp­le­vel­se för al­la sin­nen och he­la fa­mil­jen. Vand­ring­en tar cir­ka 30-40 mi­nu­ter och vän­der sig till fa­mil­jer och barn från 6 år, kom gär­na ut­klädd. Vand­ring­en hålls även mån­dag 29 ok­to­ber i Fle­mings­berg, med sam­ling i cent­rum 18.00.

Tid: 18.00

Plats: Sam­ling i Vår­by gård cent­rum

MÅN­DAG 29 OK­TO­BER Med­lemsmö­te PRO Cen­tra­la Hud­dinge

En­tré 30 kro­nor, kaf­fe med dopp in­går. Lot­te­ri på va­ror säljs se­pa­rat. Te­ma: Höst­mö­te. Be­slut om bud­get och med­lems­av­gift. Pär Rahm­ström, De­mens­för­bun­det ta­lar bl.a. om fram­tids­full­makt. Underhållning: Hud­dinge pen­sio­när­skör.

Tid: 13.00 till 15.30

Plats: ABF Stu­di­e­hem­met Blå sa­len. Kom­mu­nal­vä­gen 26

Barn­boks­da­gar­na

Två läs­främ­jan­de da­gar där barn­bo­ken och bil­der­na står i cent­rum. Te­mat är dröm­mar. Vi bju­der in an­ge­läg­na barn­boks­för­fat­ta­re, fö­re­lä­sa­re, för­lag och il­lust­ra­tö­rer till sa­go­läs­ning, works­hops och sam­tal kring böc­ker, läs­lust och den kre­a­ti­va pro­ces­sen. Kom och träf­fa din fa­vo­rit­för­fat­ta­re, gör din egen dröm­bok och upp­täck nya fa­vo­ri­ter. Al­la är väl­kom­na! Barn­boks­da­gar­na vän­der sig till barn och unga, vux­na och pe­da­go­ger.

Tid: 12.00 till 16.00, även 30 ok­to­ber. Plats: Tum­ba och Tul­linge bib­li­o­tek

Spök­to­ber på bibb­lan

Var­je dag kan du lyss­na på en läs­kig skräck­histo­ria från Creepy­pod­den. I vårt mör­ka my­si­ga ry­sar­rum vän­tar kans­ke svar­ta ma­dam, slen­der­man, barn med svar­ta ögon el­ler än vär­re be­rät­tel­ser. Ry­sar­rum­met är för barn på mel­lan­sta­di­et och upp­åt. För­äl­der får föl­ja med och hål­la han­den. Det är gra­tis och ut­an an­mä­lan.

Tid: 15.00 till 16.00 he­la höst­lo­vet

Plats: Alby bib­li­o­tek

Wild camp

Missa in­te Wild Camp i Mas­mo och Vår­by på höst­lo­vet! Det blir även­tyr, lek och bus. För dig 8-15 år. Gra­tis.

Tid: 9.00 till 16.00

Plats: Ex­po­se för­e­nings­lo­kal i Mas­mo

Trol­le­rishow

En ma­gisk show med troll­kar­len Doz­zie, Sve­ri­ges längs­ta troll­karl och svensk mäs­ta­re i barn­trol­le­ri. För bå­de små och sto­ra barn. Tid: 14.30

Plats: Punkt127, Bredängs bib­li­o­tek

TIS­DAG 30 OK­TO­BER Bio: Sa­go­land

Fan­ta­si­fullt och fi­lo­so­fiskt för de mins­ta med de tre fil­mer­na Månul­var­na, Ro­bo­ten och Va­len och Si­grid och Nat­ten. 30 mi­nu­ter. Barn­tillå­ten. Bil­jett­pris: 50 kro­nor. Tid: 13.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

ONS­DAG 30 OK­TO­BER För­fatt­ar­be­sök: Ali Zar­da­di

Ali Zar­da­di är ett av de ti­o­tu­sen­tals en­sam­kom­man­de barn och ung­do­mar som kom­mit till Sve­ri­ge. Kom och lyss­na när han be­rät­tar om sig själv och boken han skri­vit. Tid: 10.00 till 12.00

Plats: Skär­hol­mens bib­li­o­tek

TORS­DAG 1 NO­VEM­BER Spökshow

Vi fi­rar höst­lo­vet i Hå­gel­by­par­ken med spö­ki­ga ak­ti­vi­te­ter för al­la åld­rar. Smyg ef­ter spö­ken på Spök­kul­len och var med i 4Hs spök­jakt. Un­der höst­lo­vet är par­ken är öp­pen som van­ligt med bland an­nat lek­park, café och 4H-gård. Se Spökshow med del­ta­ga­re från ViGörs höst­lov­skol­lo: en spö­kig, ro­lig och fart­fylld fö­re­ställ­ning av barn i åld­rar 9 till 13 som del­ta­git på höst­lov­skol­lo med Kul­tur­för­e­ning­en ViGör. Spöksho­wen pas­sar barn i åld­rar­na 2 till 8 år. Fri en­tré, ing­en för­bok­ning be­hövs. Fö­re­ställ­ning­en spe­las ut­om­hus, un­der se­gel­duks­tak som skyd­dar för regn.

Tid: 11.30 och 13.00. Sam­ma ti­der 2 no­vem­ber.

Plats: Sto­ra sce­nen, Hå­gel­by­par­ken

Fi­ra To­dos san­tos

Det bo­li­vi­ans­ka al­ta­ret kom­mer stå upp­du­kat ut­an­för Bib­li­o­te­ket i Mång­kul­tu­rellt cent­rums hu­vud­bygg­nad. Lju­sen tänds på al­ta­ret kloc­kan 12. Al­ta­ret tas ner på ef­ter­mid­da­gen fre­da­gen 2 no­vem­ber. Den som vill kan stäl­la bil­der på av­lid­na vän­ner och släk­ting­ar på al­ta­ret.

Tid: 12.00 till 15.00

Plats: Län­ken, Mång­kul­tu­rellt cent­rum i

Fittja

FRE­DAG 2 NO­VEM­BER Dans­kurs

Fox, fix och trix (Wan­na Dan­ce). Pris 210 kro­nor in­klu­si­ve dans­kurs och en­tré till dansaf­ton.

Kas­san öpp­nar 18.15. Be­ta­la gär­na med kort. Tid: 19.00 till 20.00

Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

Ali Zar­da­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.