Red­li­nes rul­lan­de stu­dio

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

In­tres­set för att häl­sa på hos Red­li­ne Re­cor­dings i Nors­borg är mas­sivt. Så nu tar Sa­la­zar­brö­der­na sin rul­lan­de hip­hopstu­dio till lan­dets or­ter och bju­der in ung­do­mar att gö­ra mu­sik med dem.

I no­vem­ber rul­lar Nors­borgs­stu­di­on ut på tur­né med sin hip­hop­buss.

– Vi fick så många frå­gor från ung­do­mar som vill kom­ma till vår stu­dio för att se hur vi job­bar och gö­ra prak­tik. Men det är svårt att få tid och plats. Så då tänk­te vi att vi drar ut med stu­di­on istäl­let, be­rät­tar Sal­la Sa­la­zar.

Bus­sen har en fullt ut­rus­tad stu­dio, så om det är fint väder kom­mer brö­der­na att stäl­la bus­sen i det lo­ka­la cent­ru­met. An­nars flyt­tar de in på nå­gon ung­doms­gård, Fol­kets hus el­ler sko­la i or­ten.

Med sig har Sal­la och Mas­se and­ra ar­tis­ter, bland and­ra ar­tis­ten Mo­ha­med Ry­back, ena hal­van av Mo­ham­med Ali.

– Vi vill in­spi­re­ra ung­do­mar som vill lä­ra sig gö­ra mu­sik och vi­sa hur en­kelt det är i dag. Vi kom­mer hål­la works­hops där det förs­ta är att vå­ga va­ra med, sen får man lä­ra sig att gö­ra be­ats och skri­va låttex­ter. Och så kom­mer vi att gö­ra en låt till­sam­mans, sä­ger Sal­la Sa­la­zar.

Ni sä­ger ni vill ge unga möj­lig­het att sät­ta ord på sin si­tu­a­tion och vad de vill för­änd­ra på sin ort.

– Ja, ex­akt. Vi pas­sar på att pra­ta om hur vik­tigt det är att gö­ra sin röst hörd och att sä­ga nå­got vet­tigt. Många sjung­er om sa­ker de in­te har el­ler te­man som re­dan finns. Men att ha en dröm, en åsikt och nå­got att sä­ga är vik­tigt.

Hem­ma i stu­di­on är de ak­tu­el­la med La­by­rint­hs skiv­släpp och job­bar ock­så på Linda Pi­ras nya al­bum.

Un­der hös­ten hål­ler de i en hip­hop­kurs för ung­do­mar på No­bo Kul­tur­för­med­ling.

– För oss är det själv­klart att hjäl­pa nya ge­ne­ra­tio­ner att ta sig upp och bli näs­ta sto­ra grej. Vi, den ur­ba­na mu­si­ken, är den nya pop­mu­si­ken, sä­ger Sal­la.

FOTO: JOHANNES LILJESON

RUL­LAR. I no­vem­ber ger sig Sa­la­zar­brö­der­na ut på tur­né i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.