Hem­tjänst för al­la över 75 år in­förs

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Ti­di­ga­re i år gick klub­ba­de kom­mu­nen be­slu­tet att al­la äld­re över 75 år ska få rätt till hem­tjänst ut­an bi­stånds­be­döm­ning. Nu bör­jar be­slu­tet gäl­la.

Al­la över 75 år har rätt till sex tim­mars hem­tjänst per må­nad. Den som vill ha hjälp med oli­ka enkla­re var­dags­syss­lor, som att tvät­ta, hand­la el­ler stä­da, an­mä­ler det via kom­mu­nens hem­si­da, bot­kyr­ka.se el­ler via blan­kett. Det går att få hjälp med an­sö­kan via med­bor­gar­kon­tor el­ler te­le­fon: 08-530 61 00.

—Med den här sats­ning­en vill vi stär­ka dig som är äld­re, så att du kan fort­sät­ta le­va ett ak­tivt och själv­stän­digt liv, sä­ger Pia Bor­ne­vi, för­valt­nings­chef på vård- och om­sorgs­för­valt­ning­en, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.