Brand­kå­rens kamp mot brän­der­na i Grö­dinge

Un­der tis­dags­mor­go­nen lyc­ka­des brand­kå­ren släc­ka skogs­bran­den i Glöms­ta. Bran­den i Grö­dinge är svå­ra­re att kom­ma åt och släck­nings­ar­be­tet är in­ne på sitt and­ra dygn.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

– Just nu job­bar vi med två hän­del­ser. En ut­an­för Ny­kvarn och en vid Grö­dinge, där vi job­bat i två dygn, sä­ger An­ders Hägglund, ope­ra­tiv chef på Sö­der­törns brand­för­svar un­der tis­dags­mor­go­nen.

I bör­jan av veckan ra­sa­de en brand stor som en ishoc­key­plan i sko­gen mel­lan Flottsbro och S:t Botvids grav­plats i Glöms­ta. Rädd­nings­tjäns­ten har ar­be­tat he­la nat­ten och mor­go­nen med bran­den.

– Vi har va­rit ute un­der de ti­di­ga morgon­tim­mar­na och nytt­jat natt­fuk­ten. Vi fort­sat­te med släck­nings­ar­be­tet fram till 9.24 på mor­go­nen, då vi var kla­ra på plats och av­bröt in­sat­sen för rädd­nings­tjäns­tens del, sä­ger An­ders Hägglund.

Lar­met kom till rädd­nings­tjäns­ten från en he­li­kop­ter kloc­kan 18.24 i mån­dags. Hud­ding­eDi­rekts re­por­ter var på plats och rap­por­te­ra­de från rädd­nings­ar­be­tet:

”Det brin­ner cir­ku­lärt, 40 gång­er 40 me­ter, spra­kar det till i en wal­kie-tal­kie. Brand­män bär ut sma­la och grova slang­ar i två oli­ka håll. Må­let är att om­ringa el­den”.

– Det var än­då ing­en stör­re bra­sa, sä­ger An­ders Hägglund.

Svå­ra­re är skogs­bran­den som se­dan sön­dags ef­ter­mid­dag ra­sar i Grö­dinge, Bot­kyr­ka. Här brin­ner ett tio hek­tar stort om­rå­de. Brand­kå­ren har job­bat med släck­nings­ar­be­tet i två da­gar.

– Det är ett stort svår­till­gäng­ligt om­rå­de med ku­pe­rad ter­räng som gör det svårt att kom­ma åt och ta sig runt bran­den. Vi fort­sät­ter job­ba och för­hopp­nings­vis kan vi av­slu­ta rädd­nings­tjäns­tens in­sats se­na­re un­der da­gen.

En­ligt brand­för­sva­ret är lä­get med s kogs­brän­der­na ”myc­ket an­strängt” just nu.

– Det är fruk­tans­värt torrt i mar­ken och vi avrå­der be­stämt folk att ta sig uti skog och mark för att gril­la el­ler el­da. Det rå­der eld­nings­för­bud i he­la lä­net.

Vet ni hur brän­der­na star­ta­de?

– Ing­en som helst aning. Det kan ha va­rit nå­gon som gril­lat, slängt en ci­ga­rett­fimp el­ler vad som helst, sä­ger An­ders Hägglund.

FOTO: HEN­RIK LINDSTEDT

BRANDFARLIGT. Brand­män från Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund job­bar mot en skogs­brand i sko­gen mel­lan Flottsbro och S:t Botvids grav­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.