M-kri­tik mot Bot­kyr­ka­bor till Al­me­da­len

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Dils­han Fer­nan­do

Även det­ta år kom­mer Bot­kyr­ka kom­mun fin­nas på plats på po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len. Ef­ter att 2016 års suc­cé gick det säm­re 2017 – nå­got som fått kom­mu­nen att tän­ka om när det kom­mer till upp­läg­get i år.

Lo­ka­la ent­re­pre­nö­rer och med­bor­ga­re kom­mer att va­ra på Al­me­da­len till­sam­mans med tjäns­te­per­so­ner från kom­mu­nen för att bju­da in till sam­tal och dis­ku­te­ra Bot­kyr­ka. Astrid Kjaer Knud­sen är pro­jekt­le­da­re på Chang­ers Hub och en av per­so­ner­na som kom­mu­nen an­li­tat för att ut­veck­la ett pro­gram till veckan på Got­land.

– Vi kom­mer bland an­nat att bju­da in all­män­he­ten till sam­tal om hur vi kan få po­li­ti­ken att bli mer in­klu­de­ran­de. Vi vill pra­ta om hur vi kan få fler Bot­kyr­ka­bor att bli mer po­li­tiskt ak­ti­va, sä­ger Astrid Kjaer Knud­sen.

Ef­ter att Bot­kyr­kas po­pup­kon­cept i Al­me­da­len 2016 blev en stor snackis i me­di­er­na blev det in­te rik­tigt sam­ma ef­fekt året där­på.

Jag tyc­ker in­te skat­te­peng­ar­na åter­i­gen ska läg­gas på ett upp­lägg som in­te fick så bra ge­nom­slag.

Kom­mu­nens rap­port om Bot­kyr­kas da­gar i Al­me­da­len 2017 vi­sa­de att pop-up-kom­mu­nen fick ett sva­ga­re ge­nom­slag i me­dia än året in­nan. Fjol­å­rets in­tres­se-dipp har gjort att kom­mu­nen tänkt om in­för årets be­sök och har en hel­dag med ak­ti­vi­te­ter istäl­let för två. To­talt kom­mer kom­mu­nen att spen­de­ra 250 000 kro­nor på be­sö­ket på Got­land.

Sti­na Lundgren, kom­mun­sty­rel­sens and­re vice ord­fö­ran­de, är tvek­sam till upp­läg­get.

– Jag är in­te emot ett be- sök till Al­me­da­len, där det är nyc­kel­per­so­ner från kom­mu­nen som åker ner för att knyta kon­tak­ter och mark­nads­fö­ra Bot­kyr­ka. Där­e­mot tyc­ker jag in­te skat­te­peng­ar­na åter­i­gen ska läg­gas på ett upp­lägg som in­te fick så bra ge­nom­slag för­ra året.

Eb­ba Öst­lin, ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen, tyc­ker dock Al­me­da­len är en vik­tig are­na för med­bor­ga­re att ha en chans att kom­ma och del­ta i po­li­tis­ka sam­tal.

– Visst kan po­li­ti­ker åka ner dit själ­va, men jag tyc­ker att med­bor­gar­na i Bot­kyr­ka ock­så ska va­ra med. I Bot­kyr­ka är vi duk­ti­ga på att ha sam­ar­be­ten mel­lan pri­vat­per­so­ner och ak­tö­rer där al­la job­bar mot ett ge­men­samt mål. Det är nå­got vi vill vi­sa upp.

FOTO: JO­HAN­NES LILJESON

AL­ME­DA­LEN. ”Vi vill gö­ra po­li­ti­ken mer in­klu­de­ran­de för al­la med­bor­ga­re,” sä­ger Astrid Kjaer Knud­sen, pro­jekt­le­da­re på Chang­ers Hub i Al­by som ar­be­tar med Bot­kyr­kas ar­range­mang på Al­me­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.