Krö­ni­ka: Tul­ling­e­hip­stern är här

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

Jag var på Sö­der­malm härom­da­gen. Det var som att kli­va in i ett pa­ral­lellt uni­ver­sum, där ga­tan gjorts om till ca­t­walk. Jag såg mag­trö­jor, sto­ra kap­por, små mös­sor, klum­pi­ga snea­kers och iro­nis­ka glas­ö­gon. Ha­de nå­gon ut­lyst en in­of­fi­ci­ell maske­rad här? För att in­te ta­la om de otäckt pro­por­tio­ner­li­ga an­sik­te­na. Chock­roc­ka­ren Ma­rilyn Man­sons gam­la slag­dänga snur­ra­de på re­pe­at i hu­vu­det:’’The beau­ti­ful pe­op­le, the beau­ti­ful pe­op­le... Dururu”.

Och så de tom­ma blic­kar­na, stir­ran­de mot en osyn­lig fläck i ho­ri­son­ten, som tyck­tes sä­ga:’’Jag är så med­ve­ten att jag bli­vit odöd­lig.” (Unik, pre­cis som al­la and­ra.)

Min egen blick flac­kar runt som vo­re jag ku­si­nen från lan­det. Myll­ret av med­vet­na man­ne­käng­er, de lus­ti­ga out­fit­sen och ängs­li­ga själv­sä­ker­he­ten. En kan bli hög­käns­lig för mind­re.

I Skan­stull finns det en ’’matscen”, allt­så en mot­sva­rig­het till typ Skär­hol­mens food court. Här er­bjuds fisk­tacos, piz­za med svart­kål, mat ’’na­tur­ligt fritt från glu­ten och lak­tos”, mör­stekt fläsk­si­da i ton­kotsubul­jong och till ma­ten ser­ve­ras för­stås ’’no­ga vald dryck från pro­du­cen­ter som job­bar i sam­klang med na­tu­ren”.

Vad be­ty­der ens det? Ma­ten be­skrivs som opre­ten­tiös. Jo­men tje­na. El­ler är det iro­niskt?

På Sö­der­malm kan en ock­så gå in i af­fä­rer som säl­jer ’’gift­fria lek­sa­ker” (som en mot­vikt för al­la er som med­ve­tet för­gif­tar era barn), slit­na over-si­ze col­lege-trö­jor för ba­ra en tu­sing och kaf­fe­bö­nor som rostats mel­lan skin­kor­na på en utrot­nings­ho­tad gna­ga­re (AIK- sup­por­ter el­ler dägg­dju­ret – välj själv).

Någ­ra tim­mar se­na­re tog jag pen­deln hem mot min ocred­di­ga för­ort Tul­linge, där vi in­te ens kan skry­ta med att snac­ka shoo bre-svens­ka.

Men när jag rul­la­de in på per­rong­en såg jag det jag läng­tat ef­ter he­la da­gen: omed­vet­na, fu­la män­ni­skor oi­ro­niskt iför­da normco­re­klä­der på väg till Hem­köp för att kö­pa to­a­pap­per och kött­bul­lar.

En li­ten car­pe di­em-bu­tik på hör­net och så piz­ze­ri­an i cent­rum där Con­ny, Big­gan och Has­san sit­ter och lju­ger över en stor stark. Ing­en brä­se­rad svart­kål så långt ögat når. Och så apo­te­ket. Bib­li­o­te­ket. Sko­ma­ka­ren och... en bar­bers­hop för her­rar med hip­s­terskägg! Her­re­gud, de har kom­mit hit. Ta skydd! (Det här ha­de för­stås ald­rig hänt om Tul­linge var en egen kom­mun.)

De tom­ma blic­kar­na, stir­ran­de mot en osyn­lig fläck, som tyck­tes sä­ga: ’Jag är så med­ve­ten att jag bli­vit odöd­lig.’

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.