Re­stau­re­ra­de Kyrk­sjön ger gäd­dor­na nytt liv

KYRK­SJÖN. Rov­dju­ren hål­ler igång he­la djur­li­vet För fy­ra år se­dan var Kyrk­sjön en igen­växt våt­mark där inga gäd­dor kun­de le­ka. Men ef­ter Sport­fis­kar­nas re­stau­re­ring av sjön har djur­li­vet bör­jat spi­ra igen. Gäd­dor­na blir fler för var­je år och loc­kar hit ny

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Vatt­net lig­ger stil­la på Kyrk­sjön, i vat­ten­bry­net står två häg­rar. Un­der ytan sprit­ter det av liv - och kan lik­nas vid en gädd­fa­brik där hund­ra­tu­sen­tals gäd­dyng­el står på till­växt. När Sport­fis­kar­na räk­na­de gäd­dor­na som vand­ra­de upp från Skans­sun­det hit och till Snäck­sta­vik i slu­tet av mars och bör­jan av april för att le­ka räk­na­de de till 370 gäd­dor – 150 fler än vid den se­nas­te räk­ning­en 2016.

– En ho­na har mel­lan 10 000 och 20 000 ägg i sin rom, så det blir rätt många nya gäd­dor, sä­ger Jo­han Ru­din, eko­log på Sport­fis­kar­na och pro­jekt­le­da­re för rov­fis­ke.

Torr­la­des på 1800-ta­let

Kyrk­sjön, lik­som många and­ra våt­mar­ker, di­ka­des ut och torr­la­des på 1800-ta­let för att bli od­lings­mark, men un­der 1900-ta­let över­gavs den och väx­te igen. Men för fy­ra år se­dan in­led­de Sport­fis­kar­na sitt pro­jekt med att åter­ska­pa våt­mar­ken som l ek­plats, allt­så par­nings­plats, för Ös­ter­sjögäd­dor­na.

Gädd­be­stån­den i Ös­ter­sjön är nä­ra kol­laps, en­ligt Jo­han Ru­din. Att hjäl­pa dem att bli fler är en vik­tig in­sats för ba­lan­sen i ha­vets eko­sy­stem.

– De har en ex­tremt vik­tig funk­tion som topp-pre­da­tor, de är högt upp i nä­rings­ked­jan som haj el­ler varg. Om de in­te finns äter and­ra djur upp för myc­ket djur­plank­ton som i sin tur äter al­ger och ser till att mins­ka alg­blom­ning och över­göd­ning, sä­ger Jo­han Ru­din.

I bör­jan av ju­ni är gäd­dyng­len re­do att läm­na Kyrk- sjön. Då släp­per Sport­fis­kar­na ut vatt­net från sjön så att gäd­dor­na får skjuts ner till Skans­sun­det och ut i Ös­ter­sjön. Och när det är dags för dem att le­ka åter­vän­der de till sin fö­del­se­ort.

– Ja, så ju läng­re tid som går, ju bätt­re blir det ef­tersom fler och fler kom­mer att kom­ma till­ba­ka, sä­ger Jo­han Ru­din.

Blir gäd­dor över

Men in­te al­la kom­mer att kla­ra sig. De blir istäl­let mat åt de fåg­lar som nu loc­kas till sjön.

– Så är ju na­tu­ren, någ­ra mås­te bli mat åt nå­gon an­nan. Men i en stor sjö som Kyrk­sjön så blir det än­då en hel del gäd­dor kvar, sä­ger Jo­han Ru­din.

Och få­gel­li­vet har full­kom­ligt ex­plo­de­rat kring Kyrk­sjön de se­nas­te åren, enl i gt Sport­fis­kar­na. Över hund­ra få­gel­ar­ter har rap­por­te­rats in av få­gel­skå­da­re, bland an­nat hä­gerar­ten svart­dop­ping och den ovan­li­ga damm­snäp­pan.

– Det är fan­tas­tiskt när man ser att det fun­ge­rar, jag blir li­ka lyck­lig var­je gång jag ser att vi kan gö­ra skill­nad och hjäl­pa eko­sy­ste­met, sä­ger Jo­han Ru­din.

De har en ex­tremt vik­tig funk­tion som topp-pre­da­tor, de är högt upp i nä­rings­ked­jan som haj el­ler varg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.