He­lig ba­si­li­ka fro­das på Kors­näs gård

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren,

Från sten­ål­ders­män­ni­skor, via en ex­cent­risk gre­vin­na till ett Ha­re krish­na-kol­lek­tiv. Histo­ri­en kring Kors­näs för­e­nar en bro­kig ska­ra män­ni­skor. Vi stan­na­de till och fann en he­lig ba­si­li­ka, en fy­ra tu­sen år gam­mal gub­be och en kro­a­tisk rock­sång­a­re.

En man sjung­er ha­re krish­na-mant­rat och slår ihop små mi­ni- cym­ba­ler. En kvin­na vif­tar med en fjä­der­vip­pa för att spri­da rö­kel­se i rum­met. Sam­mets­gar­di­nen öpp­nas plöts­ligt och Krishnas­ta­tyn, en man- och en kvin­no­fi­gur, up­pen­ba­rar sig för dem som kom­mit till mor­gon­ce­re­mo­nin.

– När vi slår i kloc­kor­na väc­ker vi Krish­na, då vet han att vi vill ha kon­takt med ho­nom, för­kla­rar Jaa­na, el­ler Ja­ga­dam­bi­ka De­vi Da­si, som hon ock­så he­ter.

Ha­re Krish­na tog över går­den på 80-ta­let. Jaa­na flyt­ta­de hit på 90-ta­let. Nu är de 15 krish­na- an­häng­a­re här på går­den från oli­ka län­der, dock ing­en svensk.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av Sve­ri­ge. När jag var li­ten äls­ka­de jag den nor­dis­ka my­to­lo­gin och al­la dess spän­nan­de histo­ri­er, sä­ger Daru­ka, en ti­di­ga­re rock­sång­a­re från Kro­a­ti­en som ti­di­ga­re ex­pe­ri­men­te­rat med re­li­gi­o­ner och dro­ger men tyc­ker att han hit­tat hem här.

4000 år gam­mal amu­lett

De är in­te de förs­ta att vandra bar­fo­ta på Kors­näs jord. Här har ar­ke­o­lo­ger har hit­tat en fy­ra tu­sen år gam­mal sten­ål­ders­boplats med red­skap av ben och flin­ta, ke­ra­mik och gra­var där ske­lett från en sju- årig poj­ke och en vux­en man hit­tats.

Här hit­ta­des ock­så Kors­näs­gub­ben, en fy­ra tu­sen år gam­mal sni­dad be­namu­lett, som är Sve­ri­ges älds­ta av­bild av en hel män­ni­ska.

– Det är fa­sci­ne­ran­de att ve­ta att så många levt här fö­re oss. Folk har fötts och dött och bett till gu­dar här och nu gör vi det. Man kän­ner re­spekt, sä­ger Jaa­na, som tror att det kan fin­nas fler spår från ti­di­ga­re Kors­näs­bor i jor­den vi står på.

Man tror att re­dan de ti­di­ga Kors­näs­bor­na för­sök­te sig på att od­la. Det gör Jaa­na ock­så. Men ef­tersom träd­gårds­jor­den be­står av san­dig havs­bot­ten från ti­den då havs­lin­jen var 50 me­ter hög­re än idag och he­la om­rå­det ett skär­gårds­land­skap går det så­där.

– Mo­röt­ter går bra, men and­ra grön­sa­ker är svårt, sä­ger Jaa­na, som ock­så har pro­blem med att rå­dju­ren äter upp hen­nes blom­mor.

Men up­pe på vin­den väx­er en skog av he­lig ba­si­li­ka till en mäs­san­de sång. På en ställ­ning häng­er färg­gla­da kjo­lar.

– När vi tar ner dem till Krish­na klär vi på dem en klän­ning, jag tyc­ker de är jät­te­fi­na, sä­ger Jaa­na.

Äl­gar­na hit­tar fristad

Un­der jakt­sä­song­en bru­kar de få be­sök av sko­gens ko­nung.

– De bru­kar stå här un­der äp­pel­trä­den. Jag tror att de kanske kän­ner på sig att vi är ve­ge­ta­ri­a­ner och att de kan va­ra tryg­ga här, sä­ger Jaa­na.

Många är ny­fik­na på Kors­näs gård. I vec­kan be­sök­te ele­ver från St Botvids gym­nas i um t emp­let och i nför Svens­ka tu­rist­för­e­ning­ens be­sök har Jaa­na djup­dykt i histo­ri­en kring Kors­näs gård, på 1600-ta­let ett fat­tig­torp som se­na­re bygg­des om till da­gens herr­gård.

Till mit­ten av 1900-ta­let bod­de gre­vin­nan Si­ri Sten­bock här.

– Hon ha­de bil och chauf­för men tog än­då häst och vagn när hon skul­le åka in till Tumba med si­na tre tax­ar, be­rät­tar Jaa­na.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

CE­RE­MO­NI. Jaa­na, som bott på Kors­näs gård se­dan 90-ta­let, väl­sig­nar en av med­lem­mar­na ge­nom att hål­la en kopp mot hen­nes hu­vud.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

HERR­GÅRD. Kors­näs gård var ett torp på 1600-ta­let. Se­na­re blev det en herr­gård där bland an­nat gre­vin­nan Si­ri Sten­bock bod­de.

HE­LIG BA­SI­LI­KA. Jaa­na vi­sar den he­li­ga ba­si­li­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.