Bar­nen lär sig ta an­svar

– av get­ter

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Lunch un­der äp­pel­träd, vi­la i grä­set och sex get­ter som lär bar­nen em­pa­ti och an­svar. På någ­ra år har Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv växt från ett li­tet gräs­rot­si­ni­ti­a­tiv med åt­ta barn till en sta­bil för­sko­la med 32 barn och sex per­so­nal.

Un­der någ­ra äp­pel­träd, med ut­sikt över Kagg­fjär­den, är Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv just fär­di­ga med lun­chen. En bit in i för­sko­lans träd­gård har get­ter­na sin ha­ge. Britt-Ma­ri tit­tar yr­va­ket ut från la­dan när ett ti­o­tal barn väl­ler in i ha­gen.

– Hon är den som be­stäm­mer, för­kla­rar ett av bar­nen.

Ute i ha­gen går ock­så Tyt­ti, den lil­la get som för en tid se­dan kid­nap­pa­des och se­na­re hit­ta­des i Vårberg.

De sex get­ter­na har en vik­tig upp­gift. De är en del av för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vets pe­da­go­gik.

– De trä­nar em­pa­ti och an­svar med get­ter­na. Vi ger dem mat, bors­tar dem och tar hand om dem och bar­nen lär sig att ta hand om and­ra, sä­ger Ma­lin Ko­sat­ha, för­sko­le­chef, som är med in­ne i ha­gen.

För­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet lig­ger i Sibble, någ­ra kilo­me­ter från Bot­kyr­kas syd­spets. Igår var de ne­re vid vi­ken och tit­ta­de på fis­kar och kräft­djur. I träd­går­den od­las po­ta­tis och råg. Av­del­ning­ar­na har fått namn från de oli­ka sor­ters äp­pel­träd som väx­er här.

Bar­nen blir lug­na­re

Till da­gens vi­la har per­so­na­len bäd­dat med fil­tar un­der äp­pel­trä­den.

– Vi är ute så myc­ket som möj­ligt i na­tu­ren. Vi har get­ter, hun­dar och går ut i sko­gen. Vi mär­ker att barn blir lug­na­re ut­om­hus, sä­ger Ma­lin Ko­sat­ha.

– De le­ker mer till­sam­mans, kol­lek­tivt, ut­om­hus. In­om­hus le­ker de mer två och två, sä­ger Mio Strand, för­sko­le­pe­da­gog.

Se­dan en grupp Grö­ding­e­för­äld­rar star­ta­de koo­pe­ra­ti­vet 2014 har den växt. Från åt­ta barn till 32 barn och sex per­so­nal. Nu har man till och med barn som står i kö för att få plats.

– Fler och fler flyt­tar ut hit med barn, så vi väx­er, sä­ger Ma­lin Ko­sat­ha, som dock in­te tyc­ker att man kan ta­la om nå­gon plats­brist än.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

GET-TEPEDAGOGISKA! Get­ter­na på Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv är en del av verk­sam­he­ten och ska lä­ra bar­nen em­pa­ti och an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.