Kungs­hatt

ett pa­ra­dis i för­or­ten

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

På luf­fen på den ma­gis­ka för­ort­sön bland kung­li­ga kär­leks­hi­sto­ri­er, vi­king­ar och över­gi­ven in­du­stri­histo­ria. Du hör tun­nel­ba­nans rö­da lin­je skram­la från Kungs­hatt. Text och fo­to: Jo­nas Grön­vik Teg­let som an­vän­des för att byg­ga många hus i stan och kanske de­lar av stads­hu­set är bygg­da med te­gel här­i­från.

”Det är ko­nung­ens yt­ters­ta tim­ma. Nej! Konung­en le­ver och häs­ten kan sim­ma”.

– En­ligt le­gen­den ja­ga­des kung­en av fi­en­der­na ut på klip­pan. Han kas­ta­de sig med häs­ten över bran­ten, be­rät­tar Sätra­bon Sven Jir­by, i sin båt från Sät­ra varv.

Häs­ten sim­ma­de in i sä­ker­het där Sät­ra nu lig­ger, med kung­en på ryg­gen. Men hat­ten flög av. Från Sät­ra varv ser du idag hat­ten på en stol­pe up­pe på den bran­ta klip­pan. Se­dan bör­jan av 1600-ta­let är det ett mytomspun­net sjö­mär­ke på ön som fått namn ef­ter le­gen­den – Kungs­hatt.

– Men allt är ba­ra på­hitt och skrö­nor som spreds med hjälp av en dikt av Ni­can­der som en gång fanns i folk­sko­lans lä­se­bok, sä­ger Sven.

Sven spen­de­rar vin­tern i ett rad- hus i Sät­ra och som­mar­halv­å­ret två kilo­me­ter bort, i en stu­ga på ön.

– Det är fan­tas­tiskt att slip­pa bil­kö­er­na för att ta sig ut på lan­det. Vi läm­nar rad­hu­set och tar bå­ten ut på fem mi­nu­ter.

Propp­fullt med histo­ri­er

Kungs­hatt är propp­full med spän­nan­de histo­ri­er som sträc­ker sig från vi­king­aä­ven­tyr till kung­li­ga kär­leks­af­fä­rer. Mel­lan de rö­da knu­tar­na döl­jer sig ock­så Stock­holms glöm­da in­du­stri- och ar­be­tar­histo­ria. Histo­ri­er som läm­nat spår på ön. Att gå ige­nom den kors­for­ma­de lin­dal­lén som läm­nats åt den vild­vux­na na­tu­ren mitt på ön för tan­kar­na till ett över­gi­vet Ju­ras­sic Park. Lin­dar­na lär in­te ha be­sku­rits på över 100 år.

– Här blev kung­en för­äls­kad i sin äls­ka­rin­na, be­rät­tar Sven.

Året var 1730. Ko­nung Fred­rik den I ha­de för­äls­kat sig i Hed­vig, dot­tern till Ami­ral Ed­vard Did­rik Tau­be, äga­re till Kungs­hatts herr­gård. För att säk­ra sin fram­ti­da eko­no­mi och väl­stånd hos kung­a­hu­set ska ami­ra­len näst in­till sålt sin dot­ter till att va­ra kung­ens äls­ka­rin­na.

För­sva­ra­de Bir­ka

Men histo­ri­en om Kungs­hatt går läng­re till­ba­ka i ti­den än så. Ön ut­gjor­de en stra­te­gisk be­ty­del­se i för­sva­ret av Bir­ka. När vi­king­ar­na fick syn på fi­en­dens skepp tän­des vård­ka­sen på Kungs­hatt.

På ön finns ock­så läm­ning­ar från tre te­gel­bruk. Un­der Stock­holms kraf­ti­ga ex­pan­sion på mit­ten av 1800-ta­let blev bru­ken på ön ett av de störs­ta i trak­ten.

– Teg­let som an­vän­des för att byg­ga många hus i stan och kanske de­lar av stads­hu­set är bygg­da med te­gel här­i­från. Helt na­tur­ligt ef­tersom Kungs­hatt låg så nä­ra sta­den och båt­tra­fik var det bil­li­gas­te sät­tet att trans­por­te­ra tungt gods.

Men le­ran tog slut och på 40-ta­let la­des verk­sam­he­ten ner. Någ­ra år se­na­re brann det störs­ta bru­ket ner till grun­den. Men in­du­strin på ön gör sig påmind än idag. Här finns te­gel­res­ter, spår av järn­väg, le­rug­nar och sto­ra gam­la ler­täk­ter som bil­dat konst­gjor­da sjö­ar och ona­tur­li­ga kul­lar.

Kvar blev ock­så ar­betar­bo­stä­der­na som idag hu­se­rar öbor mitt i stor­s­tan.

En av dem he­ter Jan­ne Lind­holm. På 80-ta­let flyt­ta­de han med fru och barn från Vår­by gård till Kungs­hatt.

SOMMARGÄST. Sätra­bon Sven Jir­by har fem mi­nu­ter med båt till lant­stäl­let på Kungs­hatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.