Kärs­by IP får cric­ketan­lägg­ning

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Näs­ta vec­ka tas det förs­ta spad­ta­get för den nya cric­ketan­lägg­ning­en som ska byg­gas på Kärs­by IP. Den nya an­lägg­ning­en ska få två cric­ket­pla­ner, en för trä­ning och en are­na­plan med na­tur­gräs för täv­ling­ar. På läk­tar­na ska det fin­nas plats för 500 åskå­da­re och ett kafé.

Ro­bert Aslan (S), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, har ti­di­ga­re sagt till Bot­kyr­ka­Di­rekt att sats­ning­en kan gö­ra Bot­kyr­ka till ett cent­rum för cric­ket i Stock­holms­om­rå­det och att spor­tev väx­er i Bot­kyr­ka.

– Cric­ket är stort i Bot­kyr­ka, vi har fy­ra för­e­ning­ar och två av dem spe­lar i den högs­ta se­ri­en. Vi har bland de bäs­ta la­gen i Sve­ri­ge. De har in­te de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na idag

An­lägg­ning­en kom­mer att kos­ta kom­mu­nen nio mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.