Mia gick ut med hun­den

En skogs­pro­me­nad med hun­den slu­ta­de på nära­ku­ten för Mia Sö­derlund Craw­ford. Men i re­gel är huggorms­bett in­te sär­skilt far­li­ga, me­nar Skan­sen-Jo­nas Wahl­ström.

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

– När jag spar­ka­de till såg jag att det var nå­got som flög iväg. Då såg jag att det var en li­ten huggorm, sä­ger Mia Sö­derlund Craw­ford.

På sön­dags­för­mid­da­gen den 13 maj var Mia ute på pro­me­nad med sin son, en vä­nin­na och de­ras hund. De gick på gång­vä­gen ned till den sto­ra äng­en mot Sät­ra när Mia blev bi­ten av en huggorm.

– Jag kän­de ett stick i tån. När jag såg att det var en huggorm gick jag till de and­ra hundä­gar­na. De sa att jag skul­le ringa vår­den ome­del­bart.

Det var in­te för­rän mot kväl­len som fo­ten svull­na­de upp re­jält.

– Jag låg på ob­ser­va­tion i sex tim­mar på nära­ku­ten och jag fick ing­et se­rum, ba­ra smärt­stil­lan­de. Men fo­ten svull­na­de upp mot kväl­len och det har spri­dit sig mot

STACK TILL I TÅN. Mia Sö­derlund Craw­ford blev orm­bi­ten i Sätraskogen. Ef­ter en vec­ka var fo­ten fort­fa­ran­de svul­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.