Bot­kyrka­för­äld­rar ska få fler hem­be­sök från BVC

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - Eve­li­na Hertz

I höst drar ett nytt pro­jekt igång där första­gångs­för­äld­rar i Bot­kyr­ka ska få möj­lig­het till fler hem­be­sök av BVC. Må­let är att mins­ka ris­ken för ohäl­sa hos barn och att stär­ka för­äld­rar i sitt för­äld­ra­skap.

Pro­jek­tet, som kal­las för Rin­ke­by­mo­del­len, har fun­nits i Rin­ke­by se­dan 2013. Det går ut på att första­gångs­för­äld­rar får upp till sex hem­be­sök – istäl­let för ett – från BVC. Med på be­sö­ken föl­jer ock­så en för­äld­raråd­gi­va­re från so­ci­al­tjäns­ten.

Syf­tet är att mins­ka ris­ken för ohäl­sa hos barn och stär­ka för­äld­rar i de­ras för­äld­ra­skap. Nu kom­mer pro­jek­tet till Fitt­ja.

– Al­la som får sitt förs­ta barn kom­mer att få det som ett er­bju­dan­de, som ett led i att fö­re­byg­ga ohäl­sa, sä­ger El­la Boh­lin (KD), barn- och äldre­lands­tings­råd.

Nu har man gjort pro­jek­tet per­ma­nent i Rin­ke­by och ut­ö­kar sam­ti­digt till sju an- dra plat­ser i Stock­holms län (se fak­taru­ta). Där ska pro­jek­tet ut­vär­de­ras för att se om och hur det ska fort­sät­ta.

– I Rin­ke­by har vi sett att det har fun­ge­rat jät­te­bra. I prin­cip al­la har tac­kat ja till pro­gram­met och full­följt det. Det har ökat vac­ci­na­tions­gra­den och mins­kat an­ta­let in­lägg­ning­ar på aku­ten, sä­ger El­la Boh­lin.

Tan­ken är att star­ta upp hem­be­sö­ken den förs­ta sep­tem­ber.

FO­TO: ERWIN WODICKA

HEM­BE­SÖK. Den nya mo­del­len kom­mer från Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.