’’Gräv ner mo­tor­vä­gen vid Fitt­ja’’

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Pet­ter Beck­man

Tvärs över E4:an vid Horn­bach går en smal gång­bro, som le­der över till Slagsta­si­dan. Här vill Li­be­ra­ler­na i Bot­kyr­ka gö­ra nå­got ra­di­kalt: grä­va ner he­la mo­tor­vä­gen. – Vi vill få bort den so­ci­a­la bar­riä­ren och byg­ga ihop stads­de­lar­na, sä­ger Owe La­vin (L), kan­di­dat till kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Fitt­ja är in­te di­rekt hem­ma­plan för Li­be­ra­ler­na i Bot­kyr­ka. I kom­mun­va­let 2014 fick L mind­re än två pro­cent av rös­ter­na här. In­te en en­da av par­ti­ets tio topp­kan­di­da­ter kom­mer från de nor­ra kom­mun­de­lar­na.

Det vill par­ti­et nu änd­ra på. Punkt ef­ter punkt i Bot­kyr­ka­li­be­ra­ler­nas val­ma­ni­fest hand­lar om hur seg­re­ga­tio­nen in­om kom­mu­nen ska bry­tas och hur Fitt­ja, Al­by, Hall­un­da och Nors­borg ska gö­ras at­trak­ti­va­re och tryg­ga­re.

– Det här är ett nytt fo­kus för oss. Vi vill se om det kan ge oss fler med­lem­mar och rös­ter i de nor­ra kom­mun­de­lar­na, Seg­re­ga­tio­nen har ock­så pe­kats ut som ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de på riks­ni­vån, sä­ger grupple­da­ren Lars Jo­hans­son (L).

Spek­ta­ku­lär bygg­plan

Någ­ra av vallöf­te­na är re­dan kän­da. En po­lis­sta­tion i nor­ra Bot­kyr­ka, som L är en­sam­ma om att dri­va, har brett stöd i Fitt­ja och Al­by. Li­be­ra­ler­na vill även ha ett nytt kom­mun­hus i norr, för att mins­ka av­stån­det mel­lan med­bor­ga­re och tjäns­te­män.

Men par­ti­et lan­se­rar ock­så en egen, spek­ta­ku­lär bygg­plan som ska gö­ra Bot­kyr­ka till en ”sam­man­hål­len stad”, dit fler ska vil­ja flyt­ta. Nyc­keln är en över­däck­ning av E4:an, vil­ket öpp­nar för nya hög­hus längs mo­tor­vägs­kan­ten, med vac­ker ut­sikt över Mä­la­ren.

Seg­re­ga­tio­nen fort­sät­ter

Owe La­vin, själv bo­satt i Fis­kar­ha­gen i Nors­borgs ut­kant, för­kla­rar vi­sio­nen, me­dan tra­fik­bru­set från mo­tor­vä­gen näs­tan drän­ker sam­ta­let:

– Seg­re­ga­tio­nen i Bot­kyr­ka har fort­satt att öka. Det är tyd­ligt att sam­häl­let fun­ge­rar bätt­re om män­ni­skor med oli­ka eko­no­mi och oli­ka va­nor kan mö­tas, lä­ra sig kän­na igen varand­ra och lä­ra sig to­le­re­ra varand­ras kul­tur och språk, sä­ger han.

Men för att det ska hän­da be­hövs ge­men­sam­ma ytor, att man hand­lar sin mat i sam­ma af­fär och ser varand­ra när man är på väg till job­bet.

– Idag lig­ger E4;an här som en väl­dig bar­riär. Vi tror att det fram­ti­da nor­ra Bot­kyr­ka blir mer at­trak­tivt och kan loc­ka fler re­surs­star­ka om den bar­riä­ren för­svin­ner, sä­ger Owe La­vin.

Två sto­ra, nya bo­stads­om­rå­den pla­ne­ras just nu i Fitt­ja/ Slags­ta-om­rå­den: en sjöstad vid Slags­ta Ma­ri­na och en ny stads­del vid mos­kén ne­dan­för Ex­plo­ria, upp­åt 1 500 nya bo­stä­der sam­man­lagt.

Risk med en­het­li­ga klus­ter

Men Li­be­ra­ler­na tyc­ker att kom­mu­nen tän­ker fel.

– De nya om­rå­de­na ris­ke­rar, pre­cis som all­ting an­nat som hit­tills byggts i Bot­kyr­ka, att bli en­het­li­ga klus­ter, där al­la bo­stä­der är av sam­ma slag, med skar­pa so­ci­a­la grän­ser mot om­giv­ning­en, s äger grupple­da­ren Lars Jo­hans­son.

En­ligt Li­be­ra­ler­na bor­de man byg­ga in en so­ci­al mix re­dan från bör­jan, ge­nom att oli­ka hus­ty­per och upp­lå­tel­se­for­mer blan­das i al­la ny­bygg­nads­pro­jekt. Det blir mer små­stads­likt och stör­re chans att män­ni­skor möts över de so­ci­a­la grän­ser­na, me­nar L.

– Ty­värr kan man kon­sta­te­ra att bygg­her­rar­na in­te vill ha det så. Det är lät­ta­re att säl­ja om om­rå­det är en­het­ligt, sä­ger Owe La­vin.

Men den som flyt­tat till ett fi­na­re om­rå­de vill kanske ha kvar de här grän­ser­na?

– Sånt kan för­änd­ras. I en viss si­tu­a­tion strä­var folk ef­ter att seg­re­ge­ra sig. Men i ett an­nat lä­ge upp­täc­ker de det at­trak­ti­va med att bo i en blan­dad små­stad.

Själv drogs Owe La­vin in i po­li­ti­ken någ­ra år ef­ter att han pen­sio­ne­rats från sitt jobb i kon­cernsta­ben på Te­lia. Oron för Hall­un­das ut­veck­ling, dit han all­tid åkt för att hand­la, blev den tän­dan­de gnis­tan:

– Jag har sett hur ut­bu­det har bli­vit säm­re och säm­re. När Sys­tem­bo­la­get flyt­ta­de 2014 kän­des det som döds­stö­ten. Jag vil­le gö­ra nå­got och kon­tak­ta­de par­ti­er­na i Bot­kyr­ka. Li­be­ra­ler­na var de en­da som sva­ra­de, be­rät­tar han.

Det se­nas­te året har han va­rit dri­van­de i par­ti­ets pro­gram­ar­be­te och lig­ger själv bakom fle­ra av par­ti­ets nya för­slag.

– Jag ser som av­gö­ran­de för he­la Bot­kyr­kas fram­tid att vi får en mer po­si­tiv ut­veck­ling i de nor­ra kom­mun­de­lar­na, sä­ger Owe La­vin.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

FRAMTIDSVISION. ”Det kan kom­ma ett lä­ge där folk upp­skat­tar att bo mer små­stads­likt, där man möts och lär sig kän­na igen och ac­cep­te­ra varand­ra”, sä­ger Owe La­vin (L), som dri­ver för­sla­get om att däc­ka över E4:an vid Fitt­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.