Det är vär­me­böl­ja

BotkyrkaDirekt Södra - - I BOTKYRKA -

i Stock­holm, och den ser ut att hål­la i sig ett tag till. Det gör att vi an­vän­der ovan­ligt myc­ket vat­ten just nu. För att kun­na sä­ker­stäl­la vat­ten­för­sörj­ning­en be­hö­ver vi hjäl­pas åt att an­vän­da vatt­net smart. Stock­holm Vat­ten och Av­fall och Norr­vat­ten, som till­sam­mans för­ser Bot­kyr­ka kom­mun och stör­re de­len av Stock­holms­om­rå­det med vat­ten, ber där­för stock­hol­mar­na att in­te an­vän­da vat­ten i onö­dan. Vå­ra vat­ten­verk job­bar för fullt och lig­ger snart på maxka­pa­ci­tet. För att kun­na sä­ker­stäl­la för­sörj­ning­en be­hö­ver vi hjäl­pas åt att an­vän­da vatt­net smart.

Läs smar­ta tips för att spa­ra på vatt­net på bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.