Kul på som­mar­lo­vet i Bot­kyr­ka! Som­mar­lov­slä­ger sty­ling­sko­la

BotkyrkaDirekt Södra - - I BOTKYRKA -

Ska­pan­de ak­ti­vi­te­ter

Fil­mworks­hop på Al­by fri­tids­gård Kom och gör sketch­fil­mer på en två­da­gars fil­mworks­hop som av­slu­tas med en vis­ning i bi­o­rum­met. Med in­spi­ra­tion från till ex­em­pel youtu­bers som job­bar med hu­mor ska­par vi kor­ta fil­mer med hu­mo­ris­tis­ka in­slag. Ål­der: 10–15 år Da­tum: 14 och 15 ju­ni Tid: 11–17.30 Plats: Al­by fri­tids­gård/Al­bys hjär­ta, Al­by­vä­gen 7 Kost­nad: kost­nads­fritt Mål­ti­der: in­går An­mä­lan: Jes­si­ca Karls­son, 0708–24 72 61, pe­da­go­gik@ fan­zin­go.se Ar­ran­gör: Bot­kyr­ka kom­mun, fri­tids­klub­ben Al­bys Hjär­ta/ ABF Bot­kyr­ka-Sa­lem och Fan­zin­go Som­mar i Fitt­jakö­ket Fitt­jakö­ket är Bot­kyr­ka konst­halls ut­om­hus­plats för konst, mat och mö­ten. Un­der som­ma­ren har Fitt­jakö­ket öp­pet och bju­der in till matupp­le­vel­ser, works­hops för he­la fa­mil­jen med me­ra. Ål­der: Al­la är väl­kom­na Da­tum: 13 ju­ni–17 au­gusti Tid: ons­da­gar, kl. 13–16: works­hop för he­la fa­mil­jen tors­da­gar, kl. 13–16: works­hop för he­la fa­mil­jen tors­da­gar, kl. 16–19: pro­jekt och ak­ti­vi­te­ter för al­la åld­rar fre­da­gar, kl. 16–19: pro­jekt och ak­ti­vi­te­ter för al­la åld­rar Plats: Fitt­jakö­kets konst­con­tain­rar lig­ger mel­lan Fitt­ja cent­rum och Fitt­ja­sko­lan Kost­nad: Kost­nads­fritt An­mä­lan: Ing­en an­mä­lan krävs, drop in gäl­ler Ar­ran­gör: Bot­kyr­ka konst­hall, bot­kyrka­konst­hall@bot­kyr­ka.se Film, dans och sång­kol­lo Fy­ra da­gars sång, dans och film i bi­o­gra­fen Slän­dan i Rik­sten, Tul­linge. Till­sam­mans ska­par vi en fö­re­ställ­ning och en kort­film som i slu­tet av vec­kan vi­sas upp för för­äld­rar och vän­ner. Ål­der: 8–15 år Da­tum: 18–21 ju­ni Mål­tid: Vi bju­der på lunch och mel­lan­mål Tid: kl. 9–15, läm­ning från kl. 09–10 och hämt­ning kl. 14–15 Plats: Tul­linge, Bi­o­graf Slän­dan i Rik­sten Kost­nad: kost­nads­fritt An­mä­lan: in­fo@vi­gorgrup­pen.se, ange namn och ål­der på bar­net, måls­mans namn, mail och te­le­fon­num­mer. Ar­ran­gör: ViGör och VårFilm, 0733–25 59 19, in­fo@vi­gorgrup­pen.se Konst­kol­lo 2018 Vi ut­fors­kar, upp­täc­ker och ut­tryc­ker vå­ra dröm­mar med hjälp av oli­ka ma­te­ri­al och tek­ni­ker. Vi av­slu­tar med ut­ställ­ning och ver­nis­sage. Bar­nens verk kom­mer ock­så att vi­sas un­der konst­hal­lens konst­fes­ti­val i sep­tem­ber. Ål­der: 8–15 år Da­tum: 18–21 ju­ni Tid: kl. 9–15 18–21 ju­ni, samt 21 ju­ni kl. 9–13 Plats: Mång­kul­tu­rellt cent­rum, Fitt­ja Kost­nad: 300 kr (in­klu­si­ve lunch och frukt al­la da­gar­na) An­mä­lan: be­grän­sat an­tal plat­ser. Bo­ka på saa­dia.hus­sa­in@ mk­cent­rum.se Ar­ran­gö­rer: Bot­kyr­ka konst­hall, Kerstin Ge­ze­li­us, 0708–86 13 18, kerstin.ge­ze­li­us@bot­kyr­ka.se Som­mar­lov­slä­ger Tumba Stre­et­dan­ce Du trä­nar mu­si­ka­li­tet, kropps­med­ve­ten­het och ko­or­di­na­tion, lik­som att hit­ta flow och käns­la i dansen. Ål­der: 10–13 år Da­tum: Välj mel­lan 25 ju­ni–29 ju­ni el­ler 2–6 ju­li Tid: 10–16 Plats: Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan, Bro­ängs­går­den, Falk­vä­gen 42, Tumba Kost­nad: kost­nads­fritt An­mä­lan: an­mä­lan görs se­nast en vec­ka in­nan kurs­start på sv.se/ stock­holmslan el­ler på 08–120 551 00 Ar­ran­gör: Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan Stock­holms Län, 08–120 551 00, abc@sv.se Du kom­mer att få lä­ra dig var­dags­smink­ning/fest­smink­ning, att smin­ka dig själv, smin­ka and­ra, lä­ra dig om hud­vård, gö­ra hårupp­sätt­ning­ar. Ål­der: 12–15 år Da­tum: Välj mel­lan 25–29 ju­ni el­ler 2–6 ju­li Tid: 10–16 Plats: Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan, Bro­ängs­går­den, Falk­vä­gen 42, Tumba Kost­nad: kost­nads­fritt An­mä­lan: an­mä­lan görs se­nast en vec­ka in­nan kurs­start på sv.se/ stock­holmslan el­ler på 08–120 55 100. Kon­takt: Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan Stock­holms Län, 08–120 551 00, abc@sv.se

Id­rott

Mål­vaktscamp Det­ta camp vän­der sig till al­la in­tres­se­ra­de mål­vak­ter oav­sett vil­ken klubb man till­hör. Kl. 9-15:30 var­vas dags­sche­mat med trä­ning, lunch, spel och mel­lan­mål. Da­tum: 18–20 ju­ni Ål­der: Poj­kar och flic­kor föd­da 2002–2009 Tid: 9–15:30 var­je dag, läm­ning från kl. 08 och hämt­ning fram till kl. 16. Plats: Brant­brinks IP, Tul­linge Kost­nad: 1 250 kr Mål­tid: Lunch och mel­lan­mål in­går i kost­na­den An­mä­lan: an­mä­lan på tul­ling­e­fot­boll.se/ttpfk-mal­vaktscamp Ar­ran­gör: Tul­linge fot­boll, An­na Pe­tré, 0761–88 12 82, kans­li­et@tul­ling­e­fot­boll.se Som­mar­fot­bolls­sko­la Te­mat är att ha ro­ligt med bol­len och att träf­fa mas­sa kom­pi­sar. Da­gar­na kom­mer att var­vas med grupp­trä­ning, lunch, små­lags­spel och mel­lan­mål. All trä­ning kom­mer att va­ra ni­vå­an­pas­sad, vil­ket be­ty­der att AL­LA barn ska få ro­li­ga och ut­ma­nan­de da­gar. Ål­der: poj­kar och flic­kor föd­da 2003–2010 Da­tum: 18–20 ju­ni Tid: 9–15.30, läm­ning från kl. 8 och hämt­ning fram till kl. 16. Plats: Brant­brinks IP, Tul­linge Kost­nad: 1 250 kr An­mä­lan: an­mä­lan sker via vår hem­si­da tul­ling­e­fot­boll.se/ttpf­k­som­mar­fot­bolls­sko­la Ar­ran­gör: Tul­linge Fot­boll, An­na Pe­tré, 0761–88 12 82, kans­li­et@tul­ling­e­fot­boll.se Pro­va på ten­nis - öp­pet hus Vi har in­struk­tö­rer på plats och al­la väl­kom­na oav­sett ål­der, barn som vux­na. Tre ten­nisba­nor finns att spe­la på och allt ifrån mi­ni­ten­nis med skum­gum­mi­boll till hel­plan och hård­boll. Ta med in­om­hus­skor och vat­ten­flas­ka! Rac­ket finns att lå­na. Ål­der: Al­la åld­rar Da­tum: 6–10 au­gusti Tid: 10–14 Plats: Flot­tilj­vä­gen 60, Tul­linge Ar­ran­gör: Tul­linge Ten­nis, Da­ni­el Bjer­ner, 0707–59 56 20, da­ni­el­bjer­ner@tul­ling­e­ten­nis.se Tes­ta på oli­ka id­rot­ter! Un­der sex vec­kor kom­mer du som är mel­lan 6–12 år få chans att pro­va på oli­ka id­rot­ter på oli­ka plat­ser runt om i om­rå­det Hall­un­da-Nors­borg. Det blir ex­em­pel­vis bas­ket, fot­boll, bad­min­ton, dans, cric­ket, fäkt­ning, fris­bee, vat­ten­k­rig, mu­sik, grill, kubb, löp­ning, sta­fett, pys­sel, bad och ut­flyk­ter. Da­tum: 18 ju­ni–27 ju­li Tid: 12-16 Plats: 18 ju­ni–22 ju­ni: Kärs­by IP 25 ju­ni–29 ju­ni: Hö­ders väg 2 ju­li–6 ju­li: Brun­na IP 9 ju­li–13 ju­li: Kärs­by IP 16 ju­li–20 ju­li: Hö­ders väg 23 ju­li–27 ju­li: Brun­na IP An­mä­lan: ing­en an­mä­lan krävs, det är drop in som gäl­ler. Kost­nad: kost­nads­fritt Ar­ran­gör: Spe­ar IF och Mö­tes­plats Unga vux­na Hall­un­daNors­borg, Chrishan Fer­nan­do, 0736–22 10 05

Bib­li­o­te­ken

Sommarboken Lå­na och läs fy­ra böc­ker un­der som­mar­lo­vet och vinn en egen bok! Du skri­ver vil­ka böc­ker du har läst och vad du tyck­te om dem i ett spe­ci­ellt som­mar­boks­häf­te som du häm­tar på bib­li­o­te­ken i Bot­kyr­ka. Ål­der: för dig som går i grund­sko­lan. Da­tum: 11 ju­ni–17 au­gusti Tid: för bib­li­o­te­kens öp­pet­ti­der: bib­li­o­tek.bot­kyr­ka.se Plats: Al­by, Fitt­ja, Hall­un­da, Tul­linge, Tumba och Vårs­ta bib­li­o­tek Kost­nad: kost­nads­fritt An­mä­lan: ing­en, det är drop in. Sista in­läm­nings­dag är den 31 au­gusti. Ar­ran­gör: Bib­li­o­te­ken i Bot­kyr­ka, An­na-Stina Ta­ka­la, an­nasti­na.ta­ka­la@bot­kyr­ka.se Fot­bolls-VM på bibb­lan Kom och spe­la FI­FA 18 på Plays­ta­tion 4 i bib­li­o­te­kens fot­bolls­rum i Tumba och Tul­linge bib­li­o­tek un­der fot­boll­sVM. Sat­sa på drop-in, el­ler ring och bo­ka rum­met for dig själv el­ler till­sam­mans med en vän. Ål­der: 7–15 år Läs om de här och mas­sor av and­ra ro­li­ga som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter på bot­kyr­ka.se/lov

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.