Brand­män väd­jar: Slu­ta gril­la i na­tu­ren

EX­TREMT TORRT. För­bju­det att gril­la ute i Stock­holms­om­rå­det

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

Fram­för allt är det torrt i bac­ken. Ba­ra den mins­ta lil­la gnis­ta kan or­sa­ka mark­brän­der, det be­hövs så li­te.

Fle­ra brän­der har här­jat i Stock­holms­om­rå­det un­der veckan, bland an­nat i sko­gen mel­lan E4:an och Skär­hol­men, i Ha­ninge och även i Storvre­ten. Nu väd­jar Rädd­nings­tjäns­ten och po­li­sen till all­män­he­ten att in­te le­ka med el­den el­ler att gril­la ut­om­hus. BOT­KYR­KA

Se­dan någ­ra vec­kor rå­der det el dnings­för­bud på grund av det tor­ra och var­ma väd­ret. Men trots det är det många som har valt att le­ka med el­den. I veckan ra­sa­de fle­ra skogs­brän­der i Stock­holms­om­rå­det.

Se­dan den 1 ju­ni har fem skog- och mark­brän­der rap­por­te­rats i Bot­kyr­ka. I mån­dags brann det i Storvre­ten in­till Storvre­tens boll­plan och på na­tio­nal­da­gen rap­por­te­ra­des en brand på Ham­mersta­vä­gen i Nors­borg.

Lång tid att släc­ka

Enligt Andre­as Lin­der, ope­ra­tiv chef vid Sö­der­törns Brand­för­svar, är det främst det tor­ra var­ma väd­ret i kom­bi­na­tion med vind som är den sto­ra svå­rig­he­ten och fa­ran just nu.

– Det är så pass torrt långt ner i mar­ken så det tar of­ta lång tid att släc­ka den här ty­pen av brän­der. Men i dag är tem­pe­ra­tu­ren li­te läg­re, och det är po­si­tivt. Men vi be­hö­ver li­te regn, det är det vi be­hö­ver, sä­ger Andre­as Lin­der.

Den se­nas­te veckan har det ock­så rap­por­te­rats om fle­ra brän­der runt om i lä­net. Sam­ti­digt bi­står lä­net med sto­ra re­sur­ser för att han­te­ra den om­fat­tan­de skogs­brand som se­dan ett dygn ra­sar i Sa­la i Väst­man­land.

– När det är så här torrt har vi mäng­der med mark­brän­der. Det vi han­te­rar här­i­från är de av stör­re art, sä­ger Ro­bin Haglund, bran­din­gen­jör vid Stor­stock­holms brand­för­svar.

Väl­digt torrt

Han går nu ut med en väd­jan till all­män­he­ten om att in­te el­da och gril­la ut­om­hus.

– Det be­ror på vä­der­läget. Det är väl­digt torrt och låg luft­fuk­tig­het. Fram­för allt är det torrt i bac­ken. Ba­ra den mins­ta lil­la gnis­ta kan or­sa­ka mark­brän­der, det be­hövs så li­te.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

SKOGS­BRAND. För två vec­kor se­dan släck­te brand­män från Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund en skogs­brand i sko­gen in­till S:t Botvids grav­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.