S-för­slag:

In­för språk­krav i hem­tjäns­ten

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Pet­ter Beck­man

Hem­tjänst­per­so­nal som in­te pra­tar till­räck­ligt bra svens­ka är ett väx­an­de pro­blem i Bot­kyr­ka, me­nar kom­mu­nens Sled­ning, som nu lo­var åt­gär­der i höst.

Den stat­li­ga myn­dig­he­ten IVO (se fak­taru­ta) pe­ka­de i feb­ru­a­ri ut då­li­ga svensk­kun­ska­per hos hem­tjänst­per­so­nal som ett ”risk­om­rå­de”, som kan le­da till kval i t ets­pro­blem, f el ak­tigt ut­förd om­sorg och vårdska­dor.

– Det här är en oro som vi har mött allt of­ta­re de se­nas­te åren när vi är ute och mö­ter Bot­kyr­ka­bor som an­vän­der hem­tjänst, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Att per­so­nal för­står svens­ka och kan gö­ra sig för­stådd är särskilt vik­tigt för dem med de­mens el­ler ned­satt hör­sel. Även an­hö­ri­ga mås­te kän­na sig tryg­ga med att kom­mu­ni­ka­tio­nen fun­ge­rar, fram­hål­ler hon.

Glu­te­nin­to­le­rans

– Jag har hört om fall där man va­rit nä­ra att gö­ra miss­tag, där per­so­na­len in­te för­står vad glu­te­nin­to­le­rans be­ty­der och är nä­ra att ser­ve­ra glu­ten. Det är en säkerhetsfråga, sä­ger Eb­ba Öst­lin.

I höst lo­var hon att ta f ram en mo­dell f ör hur språk­krav vid ny­an­ställ­ning­ar i äldre­omsor­gen ska hö­jas. Om det blir språk­test vill hon in­te sä­ga än – det mås­te först för­ank­ras med fac­ket.

Da­gens per­so­nal ska få fler

möj­lig­he­ter till språk­ut­veck­ling på job­bet i sam­ar­be­te med stu­di­e­för­bund och folk­hög­sko­lor.

– Vi vill star­ta pi­lo­ter på någ­ra hem­tjäns­ten­he­ter re­dan i höst, sä­ger hon. Blir det in­te svå­ra­re att re­kry­te­ra om man hö­jer språk­kra­ven?

– Jo. Men det är in­te ac­cep­ta­belt att an­stäl­la män­ni­skor ut­an att ha en plan hur de ska utvecklas. Svens­kan är vårt språk i väl­fär­den. Bot­kyr­ka­bor­na sig­na­le­rar tyd­ligt att nå­got mås­te gö­ras.

En lik­nan­de språk­sats­ning görs in­om för­sko­lan, så att al­la an­ställ­da kan hjäl­pa bar­nen med den svens­ka språk­ut­veck­ling­en.

– Det är nå­got in­te minst för­äld­rar med an­nat mo­ders­mål ef­ter­frå­gar. Vi ser att all vår per­so­nal in­te kan job­ba språk­ut­veck­lan­de med bar­nen för att de har ett be­hov av språk­ut­veck­ling själ­va. Jag är sä­ker på att vi kan för­änd­ra det.

Kia Hjel­te (M), op­po­si­tions­po­li­ti­ker, kal­lar S-ut­spe­let för ” all­de­les ut­märkt”. Hon mö­ter ock­så en oro bland äld­re över språk­för­bist­ring­en in­om hem­tjäns­ten.

– När man in­te blir för­stådd är det lätt att man blir tyst och slu­tar pra­ta. För många är hem­tjäns­ten den en­da so­ci­a­la kon­takt man har un­der da­gen. Det blir en trå­kig spi­ral.

Kia Hjel­te på­min­ner om ett M-för­slag i mars om att ”sä­ker­stäl­la att med­ar­be­tar­na kan svens­ka språ­ket”.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HÖJDA KRAV. Bå­de i hem­tjäns­ten och i för­sko­lan har Bot­kyr­ka­bor­na rätt att krä­va hög språk­lig kom­pe­tens av per­so­na­len, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.