OM DET KRISAR I STOCK­HOLM DÅ SÄT­TER GÖ­RAN PÅ VATT­NET

På Gö­ran Karlssons tomt i Nors­borg står ett li­tet te­gel­hus med kopp­ling­ar till Born­sjön, Stock­holms re­serv­vat­ten­täkt.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: An­na Sjögren | Fo­to: Clau­dio Britos

Väk­ta­re pat­rul­le­rar sjön. Ett dopp kan sät­ta dig i fin­kan. En cy­kel­tur från Nors­borgs tun­nel­ba­na lig­ger ett Bul­ler­byn-lik­nan­de li­tet sam­häl­le som se­dan 1900-ta­lets bör­jan har haft en och sam­ma upp­gift: Säk­ra Stock­holms dricks­vat­ten!

Sent 1800-tal. Vat­ten- och av­lopps­led­ning­ar är en ny­mo­dig­het. Vat­ten­ver­ket i Skan­stull för­ser sta­den med dricks­vat­ten från Årsta­vi­ken. Fruk­tans­vär­da smit­tor som ko­le­ra slu­tar änt­li­gen spri­das från sta­dens brun­nar och ta li­vet av folk. Men den allt liv­li­ga­re båt­tra­fi­ken bör­jar för­o­re­na dricks­vatt­net. Stock­holm Vat­ten be­hö­ver en ny plats för ett vat­ten­verk.

Va­let fal­ler på Nors­borg – en bra bit ut­an­för sta­den. Här finns en herr­gård, ett sä­te­ri och ett slott men an­nars är det i prin­cip obe­byggt.

– Det här var ju lan­det då, det fanns näs­tan ingen­ting här, sä­ger Leif Bo­ring.

Han och frun Lai­la sit­ter på sin ve­ran­da i Grå­bo i gam­la Nors­borg. De­ras hus är en av de ar­betar­bo­stä­der som bo­la­get bygg­de till de hund­ra­tals ar­be­ta­re – byg­ga­re, ko­lel­da­re och ma­ski­nis­ter – som skul­le skö­ta Stock­holms störs­ta vat­ten­verk.

Än idag är det ba­ra an­ställ­da på Stock­holm Vat­ten som bor i hu­sen. Pa­ret flyt­ta­de hit för 20 år se­dan. En vil­lai­dyll med grö­na gräs­mat­tor och prun­kan­de ra­bat­ter.

– Men på den ti­den ha­de de det fat­tigt. Det har man sett på bil­der­na, sä­ger Lai­la Bo­ring.

När det gi­gan­tis­ka, mo­der­na ver­ket in­vigs 1904 av kung Oscar II är det många år tills tun­nel­ba­na och E4:a ska pla­ce­ra om­rå­det på pen­delav­stånd till in­ners­tan. Ett eget sam­häl­le väx­er upp kring bru­ket.

– Man kän­ner sig som en kung här!

Fö­re det­ta lant­han­del

I Grå­bos ti­di­ga­re lant­han­del, där fy­ra pe­la­re står ståt­ligt och väl­kom­nar i en­trén, har Gö­ran Karls­son just flyt­tat in.

– Det var den förs­ta af­fä­ren här. Hand­la­ren bod­de på över­vå­ning­en och han­deln var här ne­re. Men en ar­be­ta­re fick ock­så en lott för att od­la po­ta­tis och mo­röt­ter för att dry­ga ut, be­rät­tar be­red­skaps­tek­ni­kern med 40 år på Stock­holm Vat­ten.

Man ha­de di­rekt­kon­takt med kung­en här­i­från, man skul­le ju skyd­da vat­ten­ver­ket.

Men un­der 30-ta­let är värl­den osä­ker står and­ra världs­kri­get för dör­ren. Lant­han­deln blir te­le­graf. Stock­hol­mar­nas till­gång till rent va ten mås­te skyd­das.

– Man ha­de di­rekt­kon­takt med kung­en här­i­från, man skul­le ju skyd­da vat­ten­ver­ket. Det är fullt med jack i väg­gar­na från den ti­den, be­rät­tar Gö­ran.

Och än idag är man re­do för det värs­ta. Sä­ker­he­ten kring ver­ket som pum­par upp rent kran­vat­ten till el­va kom­mu­ner är mas­siv. Att ge mil­jo­ner stock­hol­ma­re det mest grund­läg­gan­de, rent vat­ten och fun­ge­ran­de to­a­let­ter, var­je dag är in­te en li­ten sak.

– Folk tän­ker in­te på allt vi gör för att de ska ha dricks­vat­ten och av­lopp, tyc­ker Gö­ran.

Ver­ket är ett skydds­ob­jekt och to­talt fo­to­för­bud rå­der.

– För ett tag sen var det någ­ra som höll på med en film­in­spel­ning och flög med drö­na­re. Då gick jag och sa till. Det vi­sa­de sig att det var en re­klam­film för kom­mu­nen, be­rät­tar Gö­ran.

Stans re­ser­vat­ten

Stock­holm Vat­ten äger 3 000 hek­tar mark här. I det in­går Born­sjön, Stock­holms re­serv­vat­ten­täkt. Om hu­vud­vat­ten­led­ning­en från Mä­la­ren går sön­der, el­ler om sjön för­o­re­nas el­ler för­gif­tas tas vat­ten här­i­från.

Gö­ran vi­sar stolt upp ett mys­tiskt li­tet hus i te­gel med ett häng­lås på dör­ren. När vi frå­gar om han har nyc­keln till häng­lå­set svarar han kryp­tiskt.

– Vatt­net från Born­sjön kopp­las på här. Vet ni för­res­ten hur länge det räc­ker för att för­sör­ja oss med vat­ten?

Han ler stort och av­slö­jar sva­ret för Bot­kyr­kaDi­rekt.

Strik­ta för­bud

Det rå­der strikt bad-, fis­ke- och cam­ping­för­bud vid sjön. Vak­ter pat­rul­le­rar om­rå­det. Den som än­då vill sko­ja till det och ta sig ett dopp kan få ång­ra sig.

– Det är fäng­el­se­straff på det, sä­ger Gö­ran.

Idag är E4:an någ­ra mi­nu­ters bil­väg bort. Nors­borgs tun­nel­ba­na på cy­kelav­stånd. Men gam­la Nors­borg är fort­fa­ran­de en egen värld. ”Som Bul­ler­byn”, sä­ger de bo­en­de. När det prov­fis­kas i Born­sjön för att kol­la vat­ten­kva­li­te­ten är det en in­tern fis­ke­för­e­ning som skö­ter sa­ken (om det blir någ­ra fis­kar att ta hem till mat­bor­det för­täl­jer in­te histo­ri­en).

– Vi har ju ett eget jakt­lag ock­så där vi skju­ter av dju­ren härikring, be­rät­tar Gö­ran.

Men det är ett skif­te på gång. Barn är ut­flug­na, många har bli­vit äld­re. Det eg­na mid­som­mar­fi­ran­det och maj­bra­san bor­ta.

Men den nya ge­ne­ra­tio­nen på bo­la­get är in­te rik­tigt som den gam­la, tyc­ker Gö­ran.– Jag för­sö­ker för­kla­ra för de nya grab­bar­na som kom­mer in vad det be­ty­der att job­ba här, men de har ba­ra in­te sam­ma kärlek till det.

Folk tän­ker in­te på allt vi gör för att de ska ha dricks­vat­ten och av­lopp.

MÄKTIGT. Från det lil­la hu­set på tom­ten kopp­las Born­sjöns re­serv­vat­ten­täkt på. ”Det är mäktigt att ha det här”, sä­ger Gö­ran Karls­son, ny­in­flyt­tad i gam­la Nors­borg.

FO­TO: STOCK­HOLM VAT­TEN

HI­STO­RISKT. Ar­be­ta­re vid Nors­borgs vat­ten­verk.

KUNG­LIG TE­LE­GRAF. I Gö­ran Karlssons hus höll den förs­ta af­fä­ren till, in­nan den un­der and­ra världs­kri­get för­vand­la­des till te­le­graf - med di­rekt kon­takt till kung­en.

AR­BETAR­BO­STÄ­DER. Bo­stä­der­na bygg­des i fle­ra etap­per. Först Dra­get, se­dan Grå­bo och Karl­berg.

TRYGGT. Lai­la och Leif Bo­ring har har bott i om­rå­det i 20 år. ”Det är som Bul­ler­byn här”, sä­ger de.

GAM­MAL AF­FÄR. Här öpp­na­de Kon­sum när lant­han­deln blev en te­le­graf un­der and­ra världs­kri­get.

ÅNGADE PÅ. Nors­borgs vat­ten­verk drevs av ett ång­verk från bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.