Vi är skö­ters­kor­nas ar­bets­gi­va­re – rös­ta!

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - HEN­RIK LINDSTEDT Re­por­ter Pra­ta med mig! hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

In­di­rekt är det vi, med­bor­gar­na i Stock­holms län, som an­sva­rar för sjuk­skö­ters­kor­nas väl­må­en­de och vår­dens kva­li­tet.

Ibland kry­per jag från job­bet med ont i he­la krop­pen. Hur ska jag kla­ra av att job­ba till pen­sio­nen, hur ska jag få det att fun­ge­ra?” En sjuk­skö­ters­kas oroväckande ord om ar­bets­si­tu­a­tio­nen på Stock­holms sjuk­hus. På nästa upp­slag be­rät­tar vi hur sjuk­skö­ters­kor och an­nan vård­per­so­nal går på knä­na och hur allt fler väl­jer att fly till mer luck­ra­ti­va an­ställ­ning­ar hos be­man­nings­fö­re­tag. Kost­na­der­na för hyr­per­so­nal ökar och ris­ke­rar att för­säm­ra vår­den.

In­di­rekt är det vi, med­bor­gar­na i Stock­holms län, som an­sva­rar för sjuk­skö­ters­kor­nas väl­må­en­de och vår­dens kva­li­tet. Vi är de­ras ar­bets­gi­va­re och om tre må­na­der har vi möj­lig­het att på­ver­ka de­ras fram­tid.

En av många go­da an­led­ning­ar till att bör­ja sät­ta sig in i par­ti­er­nas ma­ni­fest och löf­ten.

Vil­ket par­ti har det bäs­ta och mest tro­vär­di­ga re­cep­tet? Det är upp till dig att be­stäm­ma, men vi kom­mer att hjäl­pa dig att gö­ra ett in­for­me­rat val. Följ @ Hud­ding­eDi­rekt i so­ci­a­la me­di­er och läs den här tid­ning­en. Och för guds skull...

...glöm in­te rös­ta den 9 sep­tem­ber!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.