S-löf­te: flyt­ta-hem­i­från-ga­ran­ti

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Unga vux­na i Bot­kyr­ka som står i bo­stads­kön när de fyl­ler 18 ska ga­ran­te­ras en ett eget hy­res­kon­trakt i kom­mu­nen ”in­om rim­lig tid”. Det vallöf­tet gick So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ut med i veckan.

Ga­ran­tin ska gäl­la al­la i ål­dern 18-25 år som är folk­bok­för­da i Bot­kyr­ka och som står i Bot­kyr­ka­byg­gens bo­stads­kö när de fyl­ler 18 år.

Ex­akt hur den ska ut­for­mas ska ut­re­das i höst, om S be­hål­ler mak­ten i Bot­kyr­ka. Vad som me­nas med ”rim­lig tid” el­ler hur många lä­gen­he­ter det kan kom­ma att be­hö­vas är in­te klart idag.

– Men jag är helt över­ty­gad om att vi kan lö­sa det­ta. Vi gör det dels ge­nom att byg­ga fler ung­doms­lä­gen­he­ter av det slag som vi bör­jat med i Storvre­ten och Tu­na, dels ge­nom att öron­mär­ka fler lä­gen­he­ter för unga i Bot­kyr­ka­byg­gens nu­va­ran­de be­stånd, sä­ger Öst­lin.

Sam­man­ta­get lo­var So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 8000 nya bo­stä­der fram till år 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.