”Ett risk­om­rå­de”

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) ser bris­tan­de kom­pe­tens i det svens­ka språ­ket som ett ”risk­om­rå­de”.

Per­so­na­len kan ha svårt att upp­fat­ta öns­ke­mål, ta in­struk­tio­ner el­ler för­med­la vik­tig in­for­ma­tion till an­nan per­so­nal, för­stå bru­kar­nas ge­nom­fö­ran­de­pla­ner el­ler do­ku­men­te­ra.

Den en­skil­de kan få om­sor­gen och vår­den ut­förd på ett fel­ak­tigt sätt el­ler in­te alls, och att det där­med upp­står miss­för­hål­lan­den el­ler in­träf­far vårdska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.